👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-12-12 14:36 i Sörviks skola Ludvika
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Bild Svenska
Snart är det dags för val i Sverige, men är det egentligen viktigt att rösta och varför? Vem är det som får rösta och hur går det till? Vilka politiska partier har vi i Sverige och vilka är deras viktigaste frågor? I vilka sammanhang får ni som är minderåriga vara med och välja? Får ni vara del av demokratiska valprocesser någon gång? Detta och mycket mer ska vi prata om!

Innehåll

Syfte:

Syftet är att fördjupa våra kunskaper kring hur vårt demokratiska samhälle är uppbyggt samt vilka politiska partier som finns inröstade i riksdagen och vad de står för. 

Arbetssätt:

Arbeta på Clio online med texter och arbetsuppgifter.

Söka fakta om Sveriges politiska partier (som är representerade i riksdagen) och redovisa kring dessa för varandra.

Diskussioner i grupp.

BIlda ett eget parti.

Föra en debatt/argumentera

Avsluta med en partiutställning/valrörelse.

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde skall du:

* kunna berätta om viktiga händelser som är kopplade till utvecklingen av rösträtten och vårt demokratiska samhälle i Sverige.
* känna till de olika politiska partierna som är inröstade i riksdagen av svenska folket.
* ha genomfört en muntlig presentation om ett av riksdagens politiska partier.
* kunna förklara begreppen "val, representativ demokrati, diktatur, medborgare, valrörelse och valsedel".
* resonera kring över hur ett riksdagsvals resultat kan påverka dig, och på vilket sätt.
* kunna ge exempel på i vilka situationer du som minderårig kan få vara med och påverka, och delta i demokratiska processer.
* ha gjort ett eget parti som står för en viss fråga, samt kunna debattera för ditt partis fråga.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta i diskussioner och aktiviteter.

Genom att genomföra dina arbetsuppgifter på Clio.

Genom att forska om ett politiskt parti som är representerad i riksdagen och presentera det för klasskamraterna.

Genom att göra ett eget parti.

Delta i debatt.

Hålla en "valrörelse" där du får presentera och argumentera för ditt eget parti.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Sh Bl
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

För E i år 6
För C i år 6
För A i år 6
Politiska partier och redovisning
Du kan nämna två av Sveriges partier som finns representerade i riksdagen för tillfället. Du söker fakta om ett politiskt parti och redovisar för de andra.
Du kan nämna minst 4 av Sveriges partier som finns representerade i riksdagen för tillfället. Du söker fakta om ett politiskt parti, och redovisar för de andra.
Du kan nämna alla Sveriges partier som finns representerade i riksdagen för tillfället. Du söker fakta om ett politiskt parti och redovisar för de andra.
Begrepp
Du kan förklara begreppen diktatur och representativ demokrati.
Du kan förklara begreppen diktatur, representativ demokrati, folkrörelse samt valrörelse.
Du kan förklara de flesta begreppen som du kommer i kontakt med under arbetsområdet.
Demokratiska val
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur riksdagsvalen i Sverige går till. Du kan ge ett exempel på situation där du som minderårig kan få vara med i en demokratisk process.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur riksdagsvalen i Sverige går till. Du kan ge flera exempel på situationer där du som minderårig kan få vara med i demokratiska processer.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur riksdagsvalen i Sverige går till. Du kan ge flera exempel på situationer där du som minderårig kan få vara med i demokratiska processer där du utvecklar dina tankar.
Debatt och argumentation
Du deltar i en debatt där du framför ett argument.
Du deltar i en debatt där du både framför minst ett argument samt möter någon annans argument.
Du deltar i en debatt där du både framför flera argument samt möter andras argument på ett välutvecklat sätt.
Muntlig presentation
Du berättar på ett enkelt sätt om en av Sveriges politiska partier.
Du berättar på ett utvecklat sätt om en av Sveriges politiska partier.
Du berättar på ett välutvecklat sätt om en av Sveriges politiska partier.
Eget parti och valrörelse
Du har gjort ett eget parti där partiets viktigaste fråga framgår till viss del.
Du har gjort ett parti där partiets viktigaste fråga framgår tydligt. Du kan argumentera för ditt parti på ett utvecklat sätt.
Du har gjort ett parti där partiets viktigaste fråga framgår mycket tydligt. Du kan argumentera för ditt parti på ett välutvecklat sätt.