Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för vårterminens början v.2-11

Skapad 2018-12-13 08:42 i Thorildskolan Kungälv
Grundskola F Svenska
Hej! I början på vårterminen 2019 kommer vi jobba med ett grupparbete om språkbruk, samtidigt som vi förbereder oss inför det nationella provet i svenska som är vecka 11, tis 12/3 och tors 14/3. Nedan bifogar jag de båda pedagogiska planeringarna för arbetsområdena. Jag vet att det är mycket text men bifogar ändå så läser ni det ni vill. Hör av er om ni har frågor eller funderingar. God jul och gott nytt år! Hälsningar Kajsa

Innehåll

 

Pedagogisk planering – språkbruk 16c

 

 

 

Syftet med det hela är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

 

 

 

Hur ska vi jobba?

 

-Läsa in oss i Portal kap 6

 

- Se avsnitt av ”Värsta språket”

 

- Grupparbete om en del av språkbruk

 

- Tvärgruppsredovisningar

 

-Skrivuppgift

 

Ert grupparbete ska innehålla viktiga fakta och kunskap om just ert område. Ni får gärna lägga in egna tankar och reflektioner också. Ni ska förbereda en power point tillsammans där det ni tycker är viktigt att era klasskamrater lär sig finns med.

 

 

 

Hur kommer du bedömas?

 

Jag kommer titta på deltagande i arbetsprocessen, att du gör din muntliga presentation samt den avslutande skrivuppgiften.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

          Nya ord i språket, till exempel lånord.

 

          Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

          Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

 

          Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.

 

          Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

 

          Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

 

          Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

 

 

http://skolbanken.unikum.net/unikum/content/lpp/1266764103_1366825203575_scaled.png

 

Kunskapskrav för betyget E
 
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
 
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
 
 Kunskapskrav för betyget C
 
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
 
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
 
 Kunskapskrav för betyget A
 
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
 
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk planering nationella prov 16c

 

Under vecka 2-11 kommer vi arbeta med att förbereda oss inför de nationella proven i svenska, samtidigt som vi fortsätter med språkbruksavsnittet.

 

Syftet med det hela är att du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

        formulera dig och kommunicera i skrift,

 

        läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 

        anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

        urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

 

Hur ska vi jobba?

 

Läsa olika texter ur gamla nationella prov

 

Diskutera texterna

 

Arbeta med frågor från gamla nationella prov

 

Läsa gamla elevexempel på skrivuppgifter

 

Bedöma dessa texter och jämföra med skolverkets bedömningsmatriser

 

Repetera olika genrer och genretypiska drag

 

 

 

Vilket material kommer vi använda?

 

Gamla provhäften och texter som du får uppkopierat av mig

 

Portal

 

Genrekoden

 

    Filmklipp

 

 

 

Bedömning?

 

Jag har klistrat in de kunskapskrav som arbetsområdet innefattar. Dock kommer den slutgiltiga bedömningen på arbetsområdet vara de nationella proven och då bedöms du efter de bedömningsmatriser som medföljer provet. En del är läsförståelseprovet, och den andra delen av provet är den skriftliga delen. Det vi gör fram till dess är alltså att träna och förbereda oss tillsammans. Ställ mycket frågor och ta hjälp av varandra och mig. Du kommer efter provet få chans att fördjupa dig i någon del som du känner att du behöver utveckla ytterligare, så det är inte ”kört” bara för att du hade en dålig dag på proven.

 

Centralt innehåll:

 

         Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 

         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 

         Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

         Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

 

         Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

         Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

         Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 

         Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

 

         Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

 

         Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

 

         Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

         Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

         Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

 

         Hur man citerar och gör källhänvisningar.

 

 

 

Kunskapskrav för betyget E

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

                                                                                                                                                 

 

Kunskapskrav för betyget C

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Kunskapskrav för betyget A

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: