Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden- hur folk levde i Norden

Skapad 2018-12-13 19:49 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om medeltiden och hur man levde då.
Grundskola 4 – 5 Historia
Medeltiden i Norden kallas tiden efter Vikingatiden. Under denna period växet städerna fram. Nya arbeten som köpmän och handelsmän. Kyrkan stärker sin matktposition. Hur påverkar detta den lilla människoan ute i byn och vilken betydelse har det för Sverige? Vad kom att påverka utvecklingen för människorna?

Innehåll

Syfte

Att förstå utvecklingen för människorna och vad som påverkar utvecklingen.

Förmågor kommer att lyftas 

Analys förmåga- 

Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Detta innebär att se och förstå att det förflutna finns med oss i dag .Vår vardag är påverkad av tidigare besut.  Den ska också bidra till att eleverna utveck­lar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Kommunikativ förmåga-

I samarbeta med andra diskutera och förstå samband. Förstå och tolka budskap i filmer genom samtal efter filmen. 

Hantera information-källkritik

Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Källkritiskt fundera över värdet av information. 


Begreppsförståelse-

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla kunskaper om  historiska begrepp och kunna använda dem i diskussioner.
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


Metakognitiv förmåga-

Använda en historisk tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer och generalisera, fundera över konsekvenser av beslut och hur vi i dag kan använda den kunskapen i nya situationer.

Centrala innehåll

Koppla till ämnets (ämnenas) centrala innehåll.

 • koppla till ämnets centrala innehåll

Kunskapskrav

Arbetssätt och metod

Vi kommer att ha en varierad undervisning där den praktiska undervisningen kopplas samman med den teoretiska.  Denna koppling kommer att ske genom att läsa litteratur, gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer att se på pedagogiska filmer och arbeta i arbetshäften. 

Elevgruppens måldialog för arbetet

 

 

 

Bedömning

Din förmåga att: 

Analys förmåga

Att visa förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt, kunna jämföra , se likheter och skillnader.


Kommunikativ förmåga

Ditt  deltagande i samtal och diskussioner, förmåga att återberätta händelser/redovisa

ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.

Hantering av information

Hur du organiserar, samlar och strukturer den information du du använder för att redovisa/argumentera eller deltger kamrataer information.


Begreppsförståelse

Hur du kan använda  historiska begrepp och  kan användas för olika syften.
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


Metakognitiv förmåga

Att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. 

Dokumentation

Vi kommer att arbeta tillsammans i ett arbetshäfte och på CB classroom. I Grupparbete med dockteater som slutprodukt.  Kunskaperna  om  arbetsområdet kommer vi att ha ett prov där du får chans att visa dina kunskaper. 

Muntligt/ med hjälp av bilder samt med Quizz på CB formulär

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: