Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering årskurs 1 SO

Skapad 2018-12-17 22:43 i Uddaredskolan Lerum
Här kommer en beskrivning av hur vi kommer att arbeta i SO under åk 1.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under årskurs ett kommer du bland annat att få lära dig om vad som står i Barnkonventionen, ta del av enkla nyheter i Sverige och världen och få veta mer om våra högtider. Vi ska även undersöka kartor över skolväg, skolan, skolgården och klassrummet. Vi kommer att ha klassråd, samtala om livsfrågor och regler. Dessutom ska vi lära oss mer om vår miljö och prata om hur vi ska ta hand om vår planet på bästa sätt.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du ska lära dig att diskutera vad som händer i vår skola och ute i världen. Du kommer att få lära dig om barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Målet med undervisningen är också att du ska få lära dig mer om några kristna högtider och varför vi firar dem. Vi ska också undersöka kartor över skolväg, skolan, skolgården och klassrummet. Vi kommer att lära oss om klassråd och om hur detta fungerar. Vi ska dessutom samtala om livsfrågor och regler.

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi uppmärksammar FN-dagen då vi pratar om och lär oss kring barnens rättigheter, ”Barnkonventionen” genom samtal, bilder, filmer, litteratur och gemensam sångsamling. För att lära oss mer om vad som händer i världen ser vi regelbundet på Lilla Aktuellt.

Vi har regelbundna klassmöten/lektioner då vi diskuterar och beslutar demokratiskt kring gemensamma regler och normer som ska gälla hos oss.

För att förebygga och motverka mobbning arbetar vi kontinuerligt med det sociala klimatet i klassen. Med hjälp av värdeord i samband med "Dagens Barn", filmer och skönlitteratur om elevnära livsfrågor pratar vi om hur vi ska vara mot varandra för att alla ska må bra. "Dagens barn" bygger på att vi lottar en elev i veckan som får uppmärksammas extra under en hel dag då övriga elever i klassen får träna på hur man är en bra kompis mot "Dagens barn". 

Vi uppmärksammar kristna högtider genom sång, film och skönlitterära berättelser och dokumenterar dessa.

Vi arbetar med kartor/ritningar över klassrum, skolgård och skolväg till klassens elever, i verkliga sammanhang på ett lekfullt sätt. Vi kommer också att arbeta med yrken och samhällsviktiga funktioner. 

På våren när vi utför vår årliga naturstädning, lär vi oss om hur vi sopsorterar och varför vi sopsorterar. Vi uppmärksammar då även elevernas förslag på vilka andra möjligheter det finns för att vi ska vara extra rädda om vår miljö.

Varje vecka kommer vi att ha "veckans grej" där läraren håller i en presentation om en sak/plats/person/händelse eller liknande. Klassen skriver utifrån den givna fakta stödord, en gemensam text och målar en bild. I samband med veckans grej studerar vi karta, länder och diskuterar skillnader och likheter mellan olika platser eller händelser till exempel. 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS  

Dina kunskaper bedöms genom att läraren lyssnar, samtalar, dokumenterar och observerar hur väl du dokumenterar och deltar i diskussioner och undervisningen i både helklass och mindre grupper. 

För att se vad som bedöms, se matris SO åk 1-3. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Udd/HH SO 1- 3

------------------------------->
-------------------------------->
-------------------------------->
Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Du känner till ordet rättighet och kan berätta om någon rättighet.
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även nämna någon rättighet.
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
Träna kommunikativ förmåga och göra reflektioner.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att man kan ta gemensamma beslut i tex ett klassråd.
Du vet att det finns olika regler i samhället och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Du vet att man använder pengar för att betala med och kan avgöra rimligheten i vad tex en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Du vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Du vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor bor på olika ställen i samhället.
Du förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att det finns olika yrken. Du vet att det finns polis och brandkår tex.
Du kan nämna några olika yrken och vet vad de gör.
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du känner till att det du gör kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du känner till att det finns trafikregler.
Du vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att samhället har förändrats genom åren.
Du vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO
 • SO  1-3
Du vet att det finns olika religioner.
Du vet att det finns olika religioner och kan ge exempel på några olika religioner och deras högtider.
Du beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Du känner till några delar ur Bibeln. Du vet att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger du exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Förmåga att ta del av information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Förmåga att hantera information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
Du gör enkla undersökningar av omvärlden.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: