Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2018-12-18 10:11 i Olof Persgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Under våren kommer vi att jobba med temat kamratskap, där vi specifikt kommer att arbeta med att få barnen att känna trygghet med kamrater och pedagoger på vår avdelning. Med inriktning att stärka barns självkänsla och tro på sin egen kapacitet. Vi kommer att använda oss av litteratur av Linda Palm och Lisa Sollenberg som ett diskussionsunderlag i arbetet med barngruppen. Då vi har flerspråkiga barn kommer vi också att arbeta med språk för att skapa trygghet och gör det lättare för barnen att ta kontakt och kommunicera.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Mål

¤ Att barnen ska känna trygghet, delaktighet samt gemenskap med barnen och pedagogerna.

¤ Att barnen ska kunna lita på sin egen förmåga, tro på sig själva i olika sammanhang, utvidga sin förståelse för olika begrepp i vår omvärld samt våga framföra egna ståndpunkter och känna sig trygga med det.

¤ Att barnen ska ha större förståelse för människors lika värde ,jämställdhet och etnisk tillhörighet.

 

 

Omformulering av läroplansmål

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

¤ Vi kommer att använda oss av ett material med kompisböcker för diskussion kring dilemman. Vi har börjat diskutera hur en bra kompis är och vad det innebär.

¤ Barnen på avdelningen kommer att få vara mer delaktiga i utvärdering/planering av verksamheten.

¤ Vi kommer att arbeta med språket både det talade svenska språket, samt lite med barnens hemspråk. Vi kommer bl.a. att använda hälsningsfraser på olika språk, räkna några siffror, sjunga någon sång på barnens hemspråk. När  vi talar med barnen så försöker vi tydliggöra ord och begrepp i det svenska språket. Vi vill att barnen ska kunna använda många olika språk och uttryck för att göra sig förstådda. Flerspråklighet ser vi som en fördel hos oss.

¤ Vi kommer att arbeta i smågrupper för att utveckla kompisrelationer.

 

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: