Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för lekgrupper

Skapad 2018-12-21 10:44 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
"För barn är lek i sig är viktigt. Lek ska ha en central plats i utbildningen och alla barn ska ges möjlighet att delta i lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek kan utmana och stimulera kommunikation, motorik, samarbete, problemlösning samt förmågan att tänka i bilder" (Lpfö18). En viktig del i arbetsmiljöprojektetet blir att inspirera till lek med barnen - spontant och även ge barnen möjlighet att få leka i strukturerade lekgrupper, där de får möjlighet att utveckla sina olika förmågor i leken. Pedagogen ska fungera som stöd för att exempelvis tolka i kommunikationen eller i konflikter men också kunna utmana barnen i leken.

Innehåll

Pedagogisk planering för Lekgrupper Fröhuset

Upprättat den 21/12 2018 av Eva Bärring


Var är vi? (Nuläge/syfte utifrån Lpfö och kärnämnena i förskolan) 

Det finns många tillfällen till lek under dagen på förskolan - pedagogerna ger leken en central roll i verksamheten. Pedagogerna är flexibla och försöker att inte avbryta barnen när de har flow i leken. En del barn behöver stärkas i leken, utveckla förmågor som ger förutsättningar för att leken ska fungera. Det kan t.e.x vara stöd att stanna kvar i leken, förstå turtagning, hitta samförstånd, reda ut missförstånd, vara en förebild som kan imitera och fantisera eller stöd i att förtydliga och tolka i kommunikationen mellan barnen. Kartläggningen som är gjord, visar barnens starka sidor, vad de är intresserade av och vilka förmågor som vi ska arbeta för att utveckla. 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)  

Förskolan ska sträva efter att varje barn  utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Förskolan ska sträva efter att varje barn  utvecklar förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrep samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar fantasi och föreställningsförmåga, 

Lpfö 18

Förskolans kärnämnen - förmågor att utveckla:

  • självbild
  • intersubjektivitet - att läsa av andra och vara tillsammans, dela varandras inre värld.
  • mentalisering - att föreställa sig andras perspektiv och känslor, att resonera med sig själv och kunna tänka efter före, innan man gör något.
  • kommunikation - att förstå och göra sig förstådd. Gemenskap och utbyte av andra. 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi leker i små grupper som är sammansatta i samråd med pedagogerna som känner barnen bäst.  Leken kommer dels att vara initierad (planerad) av pedagogen men den utgår utifrån barnens intressen. Pedagogen är med i leken för att vägleda och stödja barnen men även för att kunna utmana,. Leken kommer att pågå under en viss tid, utifrån deltagarnas förmåga och avslutas innan orken tar slut. Pedagogen reflekterar med barnen efter varje tillfälle och dokumenterar skriftligt.  

Vi tar även tillfälle på spontana tillfällen som ges både ute och inne - t.ex. då barnen själv bjuder in till lek.

Lärandesituationsinramning (när,var,vem,hur,varför)

Lekpedagogen har gjort en kartläggning tillsammans med arbetslaget, för att få insikt hur grupperna ska sättas ihop samt vad barnen tycker om att leka. Lekgrupperna ses en - två gånger i veckan. Pedagogen förbereder aktiviteten för att kunna att inspirera till en bra lek men ger barnen valmöjligheter och är lyhörd för barnens olika idéer ( ett pluralistiskt förhållningssätt/). Varje lektillfälle föregås av en samling där vi ser till att hålla i vår röda tråd - vi diskuterar föregående lektillfälle och utvärderingen av det, vad vi förväntar oss av dagens tillfälle och vilka regler som gäller. Efter varje lektillfälle reflekterar vi och utvärderar leken och planerar tillsammans vad vi vill göra vid nästa tillfälle. 

Samordning av perspektiv

Att lyssna på varandra efter varje lektillfälle blir viktigt för att kunna sammanföra våra tankar. Genom att diskutera vad som hände, vad vi tyckte och vad vi ska göra vid nästa tillfälle så lyfts allas perspektiv.  Barnens reflektioner ger pedagogen förståelse för vad de kan behöva stödjas i och/eller vilka utmaningar de behöver.

Från lokalt till expansivt språk

Pedagogen kan under lekens gång spegla barnen i det de uttrycker och använda rätt begrepp som förekommer i leken. Dock måste pedagogen vara varsam i kommunikationen (inte ställa krav med exempelvis frågor) -håll i lekens magi! Vid reflektionerna efter leken kan pedagogen utmana barnens språkliga medvetenhet genom att använda begrepp som förekommit i leken. 

Barn behöver både stöttas och utmanas

Pedagogens roll i leken är att stötta och utmana barnen utifrån vad de behöver (se kärnämnena). Stöd kan behövas för att reda ut missförstånd, tolka, vara stöd i att stanna kvar i leken osv. Barnen kan exempelvis utmanas att ta nya roller i leken eller peppas att föra handlingen framåt. 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande

Ett kunnande är alltid ett kunnande om något och i förskolan är det läroplanens utvecklingsmål som barnen ska utveckla ett kunnande om (se ovan). I leken kan det exempelvis vara att lyssna eller argumentera. 

 

Dokumentation

Vid samtalen med barnen när vi reflekterar/återkopplar till det vi har lekt, ges tillfälle att lyfta och synliggöra för barnen att vi lär oss av att leka samtidigt som vi har roligt tillsammans. Pedagogen dokumenterar skriftligt efter varje tillfälle. Barnen får lärloggsinlägg.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: