👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt Åk 3

Skapad 2018-12-21 15:36 i Drottningdals skola Norrtälje
Ett samhällsorienterat tema om aktuella nyheter och samhällsfrågor.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) Svenska
Ett temaområde som berör serien Lilla Aktuellt Skola. Temat syftar till att ta del av samhällsfrågor och uttrycka sina åsikter.

Innehåll

Tidsperiod

 • läsåret 2018-2019

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att berätta om dina tankar och åsikter samt genom att delta i diskussioner, ställa frågor och lyssna på dina klasskamrater.
 • Du tränar din analysförmåga genom att föreslå lösningar på samhällsfrågor och förklara och visa hur olika samhällsfrågor hör ihop.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Undervisningen utgår från det etiska perspektivet som ger grund för och främjar din förmåga att göra personliga ställningstagande samt från det historiska perspektivet som ger grund för dig att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter och att du har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället. Planeringen syftar även till att du utvecklar din förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

 • Du får möjlighet att diskutera fritt om frågor eller nyheter du upplever exempelvis som viktiga eller intressanta. Du får möjlighet att önska fördjupning och mer kunskap om en aktuell samhällsfråga så att undervisningen kan behandla denna.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig att:

 • uttrycka och berätta om dina åsikter rörande aktuella samhällsfrågor.
 • lyssna på när andra uttrycker sina åsikter och ställa frågor.
 • ta del av enkel information i form av film.
 • om exempel på hur du kan bidra till en hållbar utveckling.  

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • titta på Lilla Aktuellt Skola.
 • lyssna på klasskamraterna när de pratar och ställa frågor till klasskamraterna.
 • berätta vad du tänker och tycker.

     Formativ

 • Självbedömning i matriser i Unikum.

     Summativ

 • Frågor vi besvarar i klassrummet.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Se på Lilla Aktuellt Skola.
 • Diskutera i helklass och i mindre grupper nyheter, samhällsfrågor och egna åsikter.
 • Lyssna på andras åsikter och ställa frågor.
 • Svara på frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Lilla Aktuellt Åk 3 Självskattningsmatris

Lilla Aktuellt Skola

SO 1-3 Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ta del av enkel information
Att titta på Lilla Aktuellt Skola och förstå några av de frågor eller nyheter som tas upp.
När jag ska ta del av information från film tycker jag att det är svårt.
När jag ska ta del av information från film tycker jag att det är lätt.
När jag ska ta del av information från film tycker jag att det är väldigt lätt.
Lyssna
Att lyssna på när kamraterna pratar och att ställa frågor på det dom säger.
När jag ska lyssna på en klasskamrats berättande tycker jag att det är svårt.
När jag ska lyssna på en klasskamrats berättande tycker jag att det är lätt.
När jag ska lyssna på en klasskamrats berättande tycker jag att det är väldigt lätt.
Återberätta
Att återberätta om något du har sett, hört om eller gjort. Till exempel att återberätta en nyhet som du såg på Lilla Aktuellt Skola.
När jag ska återberätta något jag sett, hört om eller gjort tycker jag att det är svårt.
När jag ska återberätta något jag sett, hört om eller gjort tycker jag att det är lätt.
När jag ska återberätta något jag sett, hört om eller gjort tycker jag att det är väldigt lätt.
Framföra synpunkter
Att du kan samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra dina synpunkter och åsikter. Till exempel att berätta vad du tycker.
När jag ska berätta vad jag tycker om en nyhet eller samhällsfråga tycker jag att det är svårt.
När jag ska berätta vad jag tycker om en nyhet eller samhällsfråga tycker jag att det är lätt.
När jag ska berätta vad jag tycker om en nyhet eller samhällsfråga tycker jag att det är väldigt lätt.
Normer och regler
Att du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
När jag ska berätta om en regel och varför den behövs tycker jag att det är svårt.
När jag ska berätta om en regel och varför den behövs tycker jag att det är lätt.
När jag ska berätta om en regel och varför den behövs tycker jag att det är väldigt lätt.
Hållbar utveckling
Att du kan beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur du eller andra kan bidra till en hållbar utveckling.
När jag ska ge förslag på hur jag kan bidra till en hållbar utveckling tycker jag att det är svårt.
När jag ska ge förslag på hur jag kan bidra till en hållbar utveckling tycker jag att det är lätt.
När jag ska ge förslag på hur jag kan bidra till en hållbar utveckling tycker jag att det är väldigt lätt.

Sv SO
Lilla Aktuellt Åk 3 Kunskapsmatris

Kunskapsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Normer och regler
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
Du kan berätta om någon regel eller norm som finns.
Du kan berätta om någon regel eller norm som finns och ge exempel på varför de behövs.
Du kan berätta om flera regler eller normer som finns och ge exempel på varför de behövs.
Hållbar utveckling
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
 • SO   3
Du kan berätta om en eller flera handlingar som påverkar miljön.
Du kan berätta om en eller flera handlingar som påverkar miljön och utifrån det ge något förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan berätta om flera handlingar som påverkar naturen och utifrån det ge flera förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling. Du kan förklara på vilket sett en eller flera av handlingarna påverkar miljön.
Ta del av information
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
 • SO   3
Du kan lyssna och förstå någon av nyheterna som visas på Lilla Aktuellt Skola.
Du kan lyssna och förstå mer än en av nyheterna som visas på Lilla Aktuellt Skola och återberätta en del av nyheten för någon annan.
Du kan lyssna och förstå mer flera av nyheterna som visas på Lilla Aktuellt Skola och återberätta dom för någon annan.
Samtala
Du kan samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO   3
Du kan framföra en synpunkt eller åsikt.
Du kan framföra flera åsikter eller synpunkter och ställa någon fråga.
Du kan framföra dina egna åsikter och synpunkter, ge kommentarer på vad någon annan säger och ställa frågor.