👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ke Syror och Baser åk 7 18/19

Skapad 2018-12-26 21:33 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Området handlar om vattenlösningar som är sura, basiska eller neutrala. Syror och baser kan vara allt från lite till mycket frätande.

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att träna dig i att

 • Genomföra undersökningar och redovisa resultaten
 • Använda olika kemiska begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med följande innehåll

 • Syror (olika exempel, egenskaper, användning)
 • Baser (olika exempel, egenskaper, användning)
 • pH-skalan och hur en lösnings pH-värde påverkas av utspädning
 • Indikatorer (något exempel och dess användning)
 • Vad är det som gör ett ämne surt respektive basiskt? (Vad är vätejoner och hydroxidjoner?)
 • Vad händer med pH-värdet då man blandar en syra med en bas? Vad bildas då?
 • Sura ämnens påverkan på vår miljö

Arbetssätt och redovisningsform

Vi startar avsnittet med repetition av gamla begrepp (atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, blandning, olika typer av lösningar, separationsmetoder).

Du ska göra flera laborationer tillsammans med olika klasskamrater som läraren väljer. Det blir både laborationer med ett färdigt utförande men även laborationer där du ska göra en egen planering innan du kan börja laborera.
Till laborationerna ska du skriva fullständiga laborationsrapporter i ett google-dokument som du delar med din kemilärare.


Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring nya och gamla kunskaper. Försök att vara så aktiv som möjligt vid dessa diskussioner.

I vår digitala bok, Titano kemi, behandlar vi kapitlet Surt och basiskt.

Visa din kunskap - Bedömning

Kunskapstabellens aspekter 5,6,7,8,9,10,11 och 13 berörs under avsnittet (se matris nedan).

Bedömning sker vid gemensamma diskussioner och skriftliga läxförhör, men även vid planering och genomförande av laborationer. Minst en av dina laborationsrapporter bedöms.

Reflektion

1. Säger du till om det är något du inte förstår?
2. Deltar du aktivt i diskussionerna?
3. Är du så aktiv vid laborationerna att du skulle kunna genomföra dem ensam?
4. Ställer du frågor under genomgångarna som för diskussionerna framåt?
5. Läser du mina kommentarer till dina laborationsrapporter och försöker lära dig av det som står där?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Syror och baser

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 5
Lab Planering
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 6
Lab Utförande
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Lab Resultat och slutsats
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Aspekt 8
Lab - resultatets rimlighet - felkällor - förslag till förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Aspekt 9
Labrapport
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Aspekt 10
Repetition av gammalt respektive nya begrepp, modeller och teorier om Syror och Baser
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 11
Kemiska processer i naturen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Aspekt 13
Miljöpåverkan (kommer kanske inte med i bedömningen)
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggdaresonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.