Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kastanjen Barns inflytande 2018/2019

Skapad 2018-12-28 09:17 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att  uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.

 

Planerade insatser

 Vi utgår ifrån gruppen och det enskilda barnet då alla barn har olika rättigheter och möjligheter att uttrycka sig. Vi pedagoger utmanar därmed barnen på olika sätt och efter barnens olika förutsättningar. För att uppnå hög grad av måluppfyllelse kommer vi fortsätta arbeta med Kastanjens gruppklimat samt arbeta i mindre grupper, detta för att skapa trygghet hos barnen och ge dem förutsättningar att kunna uttrycka sig. Exempelvis kommer vi ha två olika samlingar och läsvilor samt mindre projektgrupper.

Vi vill ta del av barnens tankar och reflektioner gällande miljön på avdelningen, och på så sätt skapa inflytande hos barnen.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning.  Att barnen kan uttrycka saker som " jag tycker... "  

 

Kännetecken som vi förväntar oss att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning.

  • När barn talar om vad de vill i olika situationer

  • När barn talar om vad de tycker i olika frågor

  • När barn söker egna lösningar på problem som dyker upp

  • När barn i ord och/eller handling visar att de förstår på vilket sätt de är med och påverkar sin vardag på förskola

  • När barn använder sig av våra nyckelbegrepp

  • När barn gör egna val

  • När barn vid behov ber om hjälp att välja

 

 

Metodval

Reflektion i samlingar

Barnobservationer

Turtagande i samlingar

Litteratur om barns rättigheter och skyldigheter

Aktivt deltagande pedagoger i barnens olika rollekar

Mindre arbetsgrupper, samling och läsvila

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: