Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Legostaden

Skapad 2018-12-28 09:39 i Kvisthamra fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Med Legostaden vill vi engagera eleverna, utveckla deras kreativitet och samarbetsförmåga och ge dom en förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt och fungerar.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema: Legostaden

 

Tidsperiod: Vecka 3 - Sportlovet

 

Vad ska vi lära oss? 

 

 • Vi vill att eleverna ska träna på entreprenörskap (tänka nytt, presentera idéer, problemlösning, samarbete). De ska också få en djupare bild av hur ett samhälle ser ut och fungerar; vilka samhällsfunktioner som behövs, vilka yrken som finns, hur demokrati och ekonomi fungerar.
 • Eleverna ges även möjligheten att träna finmotorik, konstruktionsförmåga och kreativitet.
 • När eleverna får arbeta både praktiskt och utforskande samt ställa frågor kring och samtala om ett arbetsområde förstärker detta förståelsen för sammanhang och fördjupar insikten i hur saker förhåller sig.

Förmågor och Centralt innehåll 

 • Se nedan

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 

 • Vi iordningställer ett rum i källaren där vi relativt ostörda kan fokusera på projektet. I rummet finns även en stor whiteboardtavla där vi kan skissa och spåna på hur staden ska ta form. Ett stort bord simulerar själva stadsplanen där staden ska växa fram. Fritidsavdelningens hela legoförråd flyttas under projektets gång till detta rum.
 • Vid ett introduktionstillfälle samlar vi eleverna och presenterar projektet. Vi pratatar om de yttre förutsättningarna, vad vi tänker oss att eleverna kommer att träna på och lära sig under projektets gång. Vi funderar gemensamt på hur en stad brukar se ut, vilka samhällsfunktioner/byggnader som behöver finnas i en stad för att den ska kunna fungera. Detta dokumenteras. Vi påtalar vikten av att alla är delaktiga samt att det viktigaste inte alltid är att alla får bygga just det som dom helst vill alla gånger utan att elevgruppen tillsammans ser till så att staden utvecklas framåt.
 • Innan byggnationerna kan starta behöver varje grupp fylla i en bygglovsansökan där de redogör för vilka som ingår i aktuell grupp samt vilken byggnad/verksamhet som gruppen ska bygga. I planen ska det även finnas en preliminär skiss på hur bygget ska se ut. Ansökan godkänns av pedagog innan bygget får börja.
 • Arbete i mindre grupper, grupper interagerar med varandra.
 • Inspirationsbilder, youtubeklipp.

 • Pedagogerna rör sig mellan de olika arbetsgrupperna och är även med och bygger för att handleda och inspirera eleverna.

Hur ser vi att vi når målet?

 

 •  Utvärdering genom observationer av hur eleverna nyttjar konstruktionsmaterial, bygger, löser problem och samarbetar.
 •  Diskussioner med eleverna om hur de tycker att arbetet fungerar.
 • Konstruktionerna och processen dokumenteras för elever och vårdnadshavare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: