👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd/vikt/volym och positionssystemet

Skapad 2018-12-31 13:16 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Olika enheter inom längd, vikt och volym och hur de förhåller sig till varandra samt positionssystemet för tal i decimalform är det vi fokuserar på i det här avsnittet.

Innehåll

Målet:

Att kunna:

 • använda olika begrepp inom arbetsområdet som avrundning, överslagsräkning, decimaltal samt namn på olika enheter inom längd, vikt och volym m.fl
 • se samband mellan olika enheter inom längd, vikt och volym och hur stora de är i förhållande till varandra.
 • enhetsomvandla mellan de olika enheterna vi arbetat med.
 • avrunda tal till närmaste hel, tio, hundra eller tusental.
 • räkna med överslagsräkning.
 • addera och subtrahera med decimaltal, både genom huvudräkning och uppställning.
 • lösa problemuppgifter som innehåller olika längd/vikt/volym enheter och decimaltal.

Uppgifter:

Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att:

 • enhetsomvandla mellan olika enheter.
 • addera och subtrahera decimaltal.
 • avrunda olika tal.
 • använda överslagsräkning och bedöma svarets rimlighet.
 • välja metod vid beräkningar i addition och subtraktion.
 • välja strategier vid problemlösning.

Arbetsformer:

Vi kommer bland annat att ha:

 • gemensamma genomgångar med tillhörande arbetsuppgifter.
 • enskilda arbetsuppgifter.
 • arbetsuppgifter att göra i par eller grupp.
 • lärarledda diskussioner.
 • gruppdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längd/vikt/volym och positionssystemet

Rubrik 1

Träna mera
Godkända resultat
Väl godkända resultat
Avrundning
Du klarar av att avrunda ett tal till ett annat efter de avrundningsregler vi använt oss av.
Du behöver träna mera på att avrunda olika tal.
Du har visat att du klarar av att avrunda tal enligt de avrundningsregler vi använt.
Överslagsräkning
Du klarar av att göra ett överslag och bedöma om svaret är rimligt.
Du behöver träna mera på att räkna med överslagsräkning.
Du har visat att du i huvudsak klara av att räkna med överslagsräkning och avgöra om svaret är rimligt.
Enhetsomvandling
Du klarar av att göra enhetsomvandlingar inom områdena längd, vikt samt volym både när det gäller heltal som decimaltal.
Du behöver träna mer på enhetsomvandlingar inom de områden vi arbetat med.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att enhetsomvandla både till större och mindre enheter inom de områden vi arbetat med när det handlar om både heltal och enklare tal i decimalform.
Du har visat att du hanterar enhetsomvandlingar till både större och mindre enheter inom de områden vi arbetat med när det handlar om både heltal och tal i decimalform.
Huvudräkning
Du klarar av att göra huvudräkningar med tal i decimalform både inom addition och subtraktion.
Du behöver träna mer på huvudräkning med decimaltal inom addition och subtraktion.
Du har visat att du i huvudsak klarar av huvudräkning med enklare decimaltal inom addition och subtraktion upp till en decimal.
Du har visat att du hanterar huvudräkning med svårare decimaltal inom addition och subtraktion upp till två decimaler.
Uppställning
Du klarar av att göra uppställningar med tal i decimalform både inom addition och subtraktion.
Du behöver träna mer på metoden uppställning med decimaltal inom räknesätten addition och subtraktion.
Du har visat att du hanterar metoden uppställning med decimaltal inom de båda räknesätten addition och subtraktion.
Problemlösning
Du klarar av att lösa problem inom området för längd, vikt och volym. Du klarar av att lösa problem som innehåller decimaltal.
Du behöver träna mer på att lösa problem.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att lösa enklare problem inom området för längd, vikt och volym samt decimaltal.
Du har visat att du hanterar även mer avancerade problem inom området.