👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5, vt 2019

Skapad 2019-01-02 08:42 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdena som du ska fördjupa dig i under denna period är "Tid, tabeller och diagram", "Räkna med tal i decimalform" samt "Geometri"

Innehåll

Mål

Under arbetets gång kommer du att utveckla följande förmågor:

 • Problemlösning: Du kommer att tränas i att tolka problem/uppgifter. Att kunna se andra lösningar samt att kunna undersöka och pröva.
 • Resonemangsförmåga: Att kunna utveckla sina tankegångar, "det borde vara så här därför att". Att kunna motivera sitt val av räknesätt samt kunna dra slutsatser.
 • Procedurförmåga: Att kunna söka efter samt samla ihop information som kan vara viktig för att lösa ett problem. Att veta vilket sätt du ska lösa ett problem på, samt att kunna lösa rutinuppgifter.
 • Kommunikation: Att kunna visa både skriftligt och muntligt hur du har löst uppgiften. Att kunna prata om dina tankegångar, "så här räknar jag för att".
 • Begrepp: Att förstå och kunna använda rätt begrepp i rätt sammanhang. Att kunna se samband och kunna jämföra olika begrepp. 

Undervisning


Det här ska du lära dig.

Så här ska vi arbeta.

 Vi kommer att arbeta både med lärarledda lektioner samt att du ska arbeta enskilt eller i grupp.

Vi kommer att arbeta med EPA-metoden, ensam-par-alla

Vi kommer att arbeta med uppgifter hämtade från boken samt andra uppgifter.

Vi kommer att prata mycket matematik för att du ska träna dig i att kommunicera. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen..
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen..
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matematiska problem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matematiska problem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matematiska problem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problem.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, geometri och statistik på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, geometri och statistik på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, geometri och statistik på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.