👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Bygg och konstruktion.

Skapad 2019-01-02 12:33 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg ock lärorik för alla barn som deltar. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimulernas. I förskolans läroplan står det att de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. I denna planeringen har vi utgått ifrån barnens intressen och behov som framgått i observationer och intervjuer.
Förskola

Barnen på vår avdelning visar stort intresse för bygg och konstruktion, de tar gärna fram "Lego", "Plus-plus", "Polydron", "Geomag" för att bygga olika konstruktioner. Detta intresse vill vi vidareutveckla och uppmuntra genom att utmana och inspirera barnen till att bygga och konstruera nya kreationer. Vi vill ge barnen en insikt om att det mesta är möjligt att bygga och skapa. Att barnen ska utveckla en djupare förståelse för sin konstruktion vad det gäller hållbarhet, olika byggnadssätt, material och former.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har sett att barnen på vår avdelning väljer någon form av bygg- eller konstruktionslek. Barnen tar gärna fram olika material för att fortsätta med sina olika konstruktioner. De plockar fram "Lego" för att bygga olika konstruktioner, tar fram "Plus-plus".

 

MÅL

Huvudmål utifrån Lpfö 98, rev. 2010

För att arbeta i enlighet med Lpfö 98 (rev. 2010) behöver vi, pedagoger, observera barngruppens konstruktions- och skapande lek och lyssna på barnens  önskemål, när de kommer  med ideer och egna förslag. Vi vill utmana barnen i att komma vidare i sitt byggande och upptäcka nya material att bygga och skapa med. 

Att barnen utvecklar:

 • intresset för att bygga och konstruera med  hjälp av olika material
 • sin förmåga att sortera
 • upptäcka olika mönster och ser samband
 • problemlösning och kommer med egna lösningar
 • samarbetsförmågan och självständighet när det gäller att bygga, sortera osv. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Barnens intresse för bygg och konstruktion vidareutvecklar och uppmuntrar vi genom att utmana och inspirera barnen till att bygga och konstruera nya kreation. Vi tar fram material, lite i taget för att göra det mer spännande och tar bort det efter en tid, allt för att barnen ska få utlopp för sina idéer, fantasi och kreationer. Vi ska skapa tillfällen att sitta ner och bygga tillsammans med barnen. Vi ska erbjuda olika sorters material som lego,kartong, olika byggklossar, tågbana men även naturmaterial. Involvera andra lekar i byggleken som att tillföra, t.ex. djur, bilar, gubbar, tåg osv. Mer bilder på väggarna på byggnader i världen som kan ge barnen inspiration i sitt byggskapande. Byggen ska även få pågå utomhus med material vi hittat ute. Dessutom ska vi undersöka om det finns andra material som barnens skulle vilja arbeta med för att ge barnen möjlighet att vara med och utforma sin vardag och få ge uttryck för egna tankar och ideer. 

Vi kommer att erbjuda barnen både pedagogstyrda och fria aktiviteter där barnen ges utrymme att använda olika sorters material att bygga och konstruera med. Verksamhetens miljö ska erbjuda möjligheten för barnen att ta  egna initiativ kring sitt intresse, material skall ha funnits tillgängligt på barnens nivå. Vi skall vid avdelningsmöten ägna en del av mötet åt att diskutera om vi ska  utforma den pedagogiska miljön annorlunda för att möjliggöra så att barnen kan ta egna initiativ kring sitt intresse. 

Pedagogerna ska vara delaktiga i barnens byggprocess för att utmana och utveckla den vidare. Dessutom ställer pedagoger frågor som får barnen reflektera över vad de gjort. Vi, pedagoger, har aktivt deltagit i samtal med barnen samtidigt som de har konstruerat och byggt, detta för att utmana barnen till att utvecklas kring och genom sitt intresse.

DOKUMENTATION

Tillsammans med barnen dokumenterar vi och reflekterar över aktiviteterna vi gjort. Vi dokumenterar tillsammans med barnen genom att ta kort och filma, samt intervjuer. Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi tillsammans titta på och reflektera kring barnens uppfattningar och tankar utifrån aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016