👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från bråk till decimaltal och stora tal

Skapad 2019-01-04 07:59 i Ramsta skola Uppsala
PP för Favoritmatematik 5B, första kapitlet
Grundskola 5 Matematik
Generativ fråga: Vilket är det största talet vi i klassen kan säga med korrekt mattespråk?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Kunskapen är viktig för att eleverna ska kunna ta till sig vidare undervisning kring grundläggande matematik och kunna använda sig av detta i vardagslivet.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

sociala färdigheter - samarbeta med uppgifter, delge varandra lösningar

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Internationellt - Vissa regler/lagar för beräkningar gör vi människor på samma sätt världen över

Vad ska eleven förstå efteråt?

Vilket sätt som passar mig bäst att lösa en rutinuppgift på, vilka knep jag kan använda för att förenkla mina beräkningar

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Lgr11, 2017, s. 56).

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: decimaltal, heltal, decimaler, avrunda, 

Eleven ska kunna följande fakta:

 • hur bråk och decimaltal hänger ihop
 • jämföra decimaltal
 • positionssystemet - hur decimalens placering avgör värdet
 • räkna med stora tal
 • att göra skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: beräkna rutinuppgifter med olika metoder, redovisa beräkningar med både bilder, ord och matematiska symboler, gå tillbaka och kontrollera sina svar samt avgöra om det verkar stämma, berätta muntligt om hur en tänkt och löst en uppgift

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Hur stort kan ett tal bli? Hur ser det allra minsta talet ut? Kan något vara mer än allt/alla?

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Du ska kunna:

 • växla mellan decimalform och bråkform (s. 6-7, 10-11) 
 • jämföra storleken på några decimaltal (s. 14-15) 
 • räkna decimaltal, t.ex 0,7+3,6   7,0-3,8   5x1,1  100x3,785 med huvudräkning (s. 18-19, 30-31, 50-51)
 • använda en skriftlig metod för att räkna decimaltal, t.ex 13x0,356  7,9-6,22  5,23+6,023 5,28/3 (s. 22-23, 38-39, 42-43, 46-47)
 • avrunda decimaltal och stora tal (s. 26-27, s. 58-59)
 • tolka, säga och skriva stora tal, t.ex 4 615 415 (s. 54-55)
 • förstå frågan i en textuppgift, använda en strategi för att lösa problemet och kunna bedöma rimligheten i svaret
 • veta vad begreppen betyder

  (sidhänvisningar till elevboken Favorit matematik 5B)

 

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Enskilt arbete i matteboken, arbete i grupp, exit tickets, diskussioner om lösningar av gemensamma uppgifter

Summativ bedömning: Diagnos.

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Diskussioner/EPA vid början av varje avsnitt

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 
- Gemensamma genomgångar där eleverna räknar exempel och redovisar svar både skriftligt och muntligt för varandra (mhja whiteboards)

- Enskilt arbete i matteboken och vissa uppgifter samarbetas med i par

- Ser korta instruktionsfilmer kring hur rutinuppgifter löses

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Möblerat så att eleverna kan stötta och hjälpa varandra med enskilda arbetet (ta hjälp av axelkompis)

 

Följande material och tekniker används: Favorit matematik 5B, mini whiteboards, laborativt material, Lärarhandledning till Beppematik, filmer: Beppematik "Nu blir det bråk" (youtube), Beppematik "Har du turen med dig?" (youtube).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Från bråk till decimaltal och stora tal

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven tränar på att kunna beskriva hur den löst uppgiften och bedöma om svaret är rimligt.
Eleven beskriver hur dne löst uppgiften på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på annat sätt att lösa uppgiften.
Eleven beskriver hur den löst uppgiften på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på annat sätt att lösa uppgiften.
Använda matematiska begrepp
Eleven tränar på att använda begreppen i välkända sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om de matematiska begreppen och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven tränar på att beskriva begreppen med matematiska uttrycksformer.
Eleven kan även beskriva de olika begreppen med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva de olika begreppen med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Eleven tränar på att beskriva hur de olika begreppen hör ihop.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven tränar på att kunna välja metod för att göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet decimaltal och stora tal.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom arbetsområdet decimaltal och stora tal.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom arbetsområdet decimaltal och stora tal.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven tränar på att berätta om hur den gått tillväga för att lösa uppgifterna.
Eleven kan redogöra för och samtala om hur den löst uppgiften på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om hur den löst uppgiften på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.