👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2

Skapad 2019-01-07 11:03 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Svenska
Här kommer planeringen för moment 4.

Innehåll

 

Grovplanering för ämnet svenska

  • Skrivprojekt: Argumenterande text.                                       
  • Läsprojekt: Litteraturhistoria.
  • Muntlig framställning av utredande/argumenterande slag.
  • Språkförhållande i Sverige och övriga Norden.
  • Språkets byggstenar: Grammatik.

Moment 4 kommer att avslutas med en muntlig presentation. Planeringen kan komma att ändras under arbetets gång.

Momentplanering litteraturhistoria. 

Vecka 2: tisdag

Introduktion till moment 4. Powerpoint – sammanfattning av epokerna. Dela in alla i grupper och tilldela epoken.

 

Vecka 2: onsdag

 

Börja med grupparbetet.  Skriv loggbok.

 

Vecka 2: fredag

 

Fortsätta med grupparbetet. Skriv loggbok.

 

 Vecka 3: tisdag

Fortsätta med grupparbetet. Skriv loggbok.

 

Vecka 3: onsdag

Fortsätta med grupparbetet. Skriv loggbok.

 

Vecka 3: fredag

Fortsätta med grupparbetet. Skriv loggbok.

 

Vecka 4: tisdag

Fortsätta med grupparbetet (öva). Skriv loggbok.

 

Vecka 4: onsdag

Fortsätta med grupparbetet (öva). Skriv loggbok.

 
     

Vecka 4: fredag

 

Fortsätta med grupparbetet (öva). Lämna in loggbok.

 

Vecka 5: tisdag, onsdag och fredag

 

Redovisningar

Lycka till!

 

Centrala innehållet för svenska 2:

  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.” (lgy11, 2011, s.169).
  • ”Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning” (Lgy11, 2011, s.169).
  • ”Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniskt hjälpmedel som stöd i muntlig framställning” (Lgy11, 2011, s.169).

Litteraturhistoria. Läsa utdrag ur olika verk och se samband mellan litteratur och samhälle.

Kunskapskraven:

E: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, be­griplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.

 

C: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskap­liga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är samman­hängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpas­sade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

 

A: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskap­liga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är samman­hängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidga­de perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använ­da något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.