👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6

Skapad 2019-01-07 15:56 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Lokal pedagogisk planering för matematik.
Grundskola 6 Matematik
Matematik i årskurs sex under våren 2019

Innehåll

 

Målet med undervisningen.

 

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

 • lösa enkla matematiska problem i vardagen
 • förstå, föra och använda logiska resonemang
 • dra slutsatser
 • förklara både skriftligt och muntligt - använda matematiskt språk

samt utveckla kunskaper inom följande område 

- skala

- de fyra räknesätten

- geometri, vikt, volym, tid

- algebra

- diagram, statistik och sannolikhet

 

 

Så kommer vi att arbeta

Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få färdighetsträna för att bli säker på nya och gamla moment inom matematiken. Du kommer att få lösa problem där det kommer vara viktigt att du kan visa och förklara vad och varför du gör som du gör. Jag vill att du ska fundera över rimligheten i dina svar och att du kan argumentera för dina lösningar.

Du kommer att färdighetsträna med hjälp av NOMP där du varje vecka får nya uppdrag.

Vad kommer att bedömas?

Vi kommer att bedöma om du är säker på de olika moment som vi kommer gå igenom på lektionerna (se avprickningsschemat nedan) samt om du kan lösa problem och förklara hur du gör när du löser uppgiften. Vi vill att du ska kunna argumentera för dina lösningar och visa en tilltro till ditt eget tänkande.

Kunskapsmålen visas upp på följande sätt

Vi kommer att följa upp målen genom observationer av eleverna både enskilt och i grupp. Eleverna kommer att göra enskilda skriftliga uppgifter som kommer att vara en del av bedömningen. Vi kommer att ha mindre test på nya moment som vi har gått igenom. Allt för att se om eleven har förstått och kan gå vidare eller behöver träna mer för att befästa.

Du kommer under sexan att få göra en rad olika nationella prov som också kommer ligga till grund för den slutgiltiga bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lösa problem
Jag kan med viss hjälp lösa enkla matteproblem som handlar om saker som jag känner till. Jag kan med hjälp välja och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Jag kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker som jag känner till. Jag väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Jag kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker jag känner till. Jag väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Jag kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker jag känner till. Jag väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Beskriva tillvägagångssätt.
Jag kan med hjälp beskriva hur jag kan lösa matteproblem. Jag med hjälp diskutera om svaret är rimligt. Jag hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Jag kan beskriva på ett ganska bra sätt om hur jag kan lösa matteproblem. Jag diskuterar på ett enkelt sätt om svaret är rimligt. Jag hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Jag kan beskriva på ett bra sätt om hur jag kan lösa matteproblem. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt om svaret är rimligt. Jag ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Jag kan beskriva på ett mycket bra sätt om hur jag kan lösa matteproblem. Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt om svaret är rimligt. Jag ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Använda matematiska begrepp
Jag har viss baskunskaper om matematiska begrepp. Jag kan med hjälp använda dem på ett ganska bra sätt i situationer som jag känner till väl.
Jag har baskunskaper om matematiska begrepp. Jag använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som jag känner till väl.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp. Jag använder dem på ett bra sätt i situationer som jag känner till.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp. Jag använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematiska uttrycksformer.
Jag kan med hjälp beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Jag kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Jag kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Jag kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Växla uttrycksform och resonera om begrepp.
Jag kan med hjälp byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Jag kan med viss hjälp diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Jag kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Jag diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Jag kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Jag kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Väljer och använder matematiska metoder.
Jag med viss hjälp välja och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna. Jag kan med hjälp göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt.
Jag väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna. Jag kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt.
Jag väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.Jag kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt.
Jag väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna. Jag kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt.
Redogör för och samtalar om tillvägagångssättet
Jag kan med hjälp beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Jag kan med hjälp använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Jag kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Jag använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Jag kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Jag använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen
Jag kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Jag använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen
Föra och följa matematiska resonemang.
Jag kan med hjälp förklara hur jag har tänkt och förstår hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Jag kan med viss hjälp motiverar mina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Jag kan förklara hur jag har tänkt och förstår hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Jag motiverar mina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Jag kan förklara hur jag har tänkt och förstår hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Jag motiverar mina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt
Jag kan förklara hur jag har tänkt och förstår hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Jag motiverar mina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt