Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och algebra åk 9

Skapad 2019-01-08 08:15 i Svanberga skola Norrtälje
Ett arbetsområde som innefattar de centrala innehållen i matematik som berör just procent/förändring och dess användning i vardagen.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Man använder begreppet funktion när man i matematiken vill beskriva ett samband mellan två variabler som är beroende av varandra. Efter att ha jobbat med detta område ska du kunna läsa av och tolka funktioner i grafer och tabeller. Du ska kunna rita funktioner i ett koordinatsystem samt förstå och använda "Räta linjens ekvation". DU ska även träna vidare på att se talföljder och mönster.

Innehåll

Tidsperiod

 V. 2-6

Planering (se OneNote)

Förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Planeringen utgår från ett etiskt perspektiv genom att eleverna får öva att samarbeta i olika konstellationer.
 • Öva delaktighet genom till exempel gruppuppgifter samt ge förslag på lösningar och diskutera dem med läraren eller med sina klasskamrater.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Att beskriva och använda begreppet funktion.

 • Att tolka och rita punkter i koordinatsystem.

 • Med hjälp av ord, tabeller, grafer och formler beskriva:

         -linjära funktioner

         -proportionaliteter

         -mönster

         -talföljder

 • Beskriva och använda räta linjens ekvation

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Ett aktivt deltagande i de aktiviteter som ingår i undervisningen, exempelvis redovisningar av lösningar eller problemlösning i grupp.

     Formativ

 • Självskatta din kunskap samt göra självbedömningar med hjälp av elevexempel.
 • Exit tickets för att upptäcka svårigheter.

     Summativ

 • Skriftliga prov

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar
 • Färdighetsträning i boken
 • Problemlösning tillsammans i gruppen
 • Vi tittar på matematikfilmer
 • Vi övar begrepp och metoder med bland annat Quizlet och Kahoot.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 • Koordinatsystem, x- och y-koordinat, origo

 • Funktioner, variabler, tabell, graf, formel

 • Linjär funktion

 • Proportionalitet

 • Räta linjens ekvation, riktningskoefficient, k-värde, m-värde

 • Aritmetisk och geometrisk talföljd

 

Matriser

Ma
Funktioner och algebra åk 9

Underlag saknas för bedömning
Ännu ej uppnått
E
C
A
Problemlösning
Du löser olika problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du löser olika problem på ett relativt väl fungerande sätt. Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. Du för utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du löser olika problem på ett väl fungerande sätt. Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. Du för välutvecklade och till väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om några matematiska begrepp, t. ex. funktion, graf och formel eller räta linjens ekvation. Du använder begreppen och beskriver dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om begreppen.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett relativt väl sätt. Du använder begreppen och beskriver dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om begreppen.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett fungerande sätt. Du använder begreppen och beskriver dem i bekanta sammanhang på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om begreppen.
Metod
Du har valt någon metod och gjort i huvudsak korrekta beräkningar.
Du har valt och använt ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
Du har valt och använt ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat.
Resonemang
Du deltar i arbetet och dina resonemang för till viss del arbetet framåt. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang.
Du deltar i arbetet och dina resonemang för arbetet framåt. Du kan se att problemet kan lösas på olika sätt med godtagbara matematiska resonemang.
Du för välutvecklade resonemang om tillvägagångssätt och utvecklar arbetet. Du kan se att problemet kan lösas på olika sätt och du för resonemang om de olika lösningarnas kvalitet.
Kommunikation
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften men är begriplig och möjlig att följa. Du använder symboler, uttryck eller andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till uppgiften.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är av god kvalitet. Du använder symboler, uttryck eller andra matematiska uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt till uppgiften.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och redovisningen är tydlig med korrekt matematiskt språk. Du använder symboler, uttryck eller andra matematiska uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: