Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i Teknik vt 19 för år 6 - Område Konstruktion - Att bygga stabilt och hållbart

Skapad 2019-01-08 14:25 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Grundskola 6 Teknik
" I vid mening kan teknik ses som ett resultat av människans strävan efter att förbättra och trygga sina livsvillkor" I detta området är hållfasta och stabila konstruktioner i fokus men inte ensidigt i form av bygguppgifter utan även som text som beskriver bygghistoria och för- och nackdelar med olika byggnadsmaterial, dvs konskekvenser av teknikval.

Innehåll

Under vårterminen -19 kommer vi att arbeta med området "Hållbara och stabila konstruktioner"  inom Tekniken. Nedan följer planering för området. 

Undervisning/arbetssätt

 • Diskussioner vid genomgångar
 • Enskilt arbete under lektionstid
 • Filmer
 • Praktiska uppgifter som tex att följa en ritning alternativ konstruera en egen ritning utifrån en idé
 • Bygguppgifter enskilt och i grupp  
 • Redovisning/utvärdering av dina kunskaper i form av skriftlig dokumentation 

 

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • Känna till något om hur man bygger stabilt och hållbart
 • Följa en ritning och bygga en egen fysisk modell
 • Berätta något om byggteknikens utveckling
 • Använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen samt hur modellen är konstruerad och vad den är avsedd för. 

 

Bedömning

Vi bedömer/observerar din förmåga att:

 • Tillgodogöra dig grundläggande faktakunskap inom området
 • Använda denna kunskap när du är med och diskuterar genom att du lyssnar på vad andra säger, ställer frågor samt framför och bemöter åsikter
 • Förstå och använda dig av viktiga begrepp du lärt dig, som är specifika för området, när du för resonemang (som tex stabil, hållbar, ritning, material, förnybar, isolerar, fackverk, balkbro, valvbro, hängbro)
 • Genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att strukturerat pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
 • Under konstruktionsarbetets pågående fas bidra med handlingsalternativ som leder arbetet framåt
 • Visa att du under arbetsprocessen kan göra dokumentationer av ditt arbete med ritningar, fysiska modeller samt texter där du gör jämförelser mellan olika material, drar slutsatser och resonerar runt resultaten.
 • Föra resonemang kring byggteknikens utveckling och dess betydelse för individ, samhälle och miljö.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
LPP i Teknik vt 19 för år 5-6 - Område Hållbara och stabila konstruktioner

Når målen
God måluppfyllellse
Mycket god måluppfyllellse
Bedömningen avser
Eleven kan beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. - Känna till något om hur man bygger stabilt och hållbart.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur man kan bygga stabilt och hållbart.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva vad som gör en konstruktion stabil och hållbar och visa på samband mellan deras uppbyggnad och det material som används.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva vad som gör en konstruktion stabil och hållbar samt visa på sambandet mellan deras uppbyggnad och det material som används.
Bedömningen avser
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller. -Gör en ritning samt gör en modell utifrån din ritning tex ett hus eller livärdig byggnad
Eleven kan följa en ritning och utforma en enkel modell.
Eleven prövar idéer, omprövar dem om det inte fungerar, och utformar en modell utifrån en ritning.
Eleven prövar och omprövar idéer på ett systematiskt sätt och utformar en utvecklad modell utifrån en ritning.
Bedömningen avser
Eleven kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser/ritningar, modeller och texter där intentionen med arbetsprocessen är synliggjord. -Gör en samlad dokumentation av din ritning, din modell och din text.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, modeller och texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, modeller och texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, modeller och texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Bedömningen avser
Eleven kan föra resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. -Berätta något om byggteknikens utveckling.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt ge exempel på byggteknikens utveckling.
Eleven kan utifrån konkreta exempel föra utvecklade resonemang kring byggteknikens utveckling och dess konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring vad som drivit på utvecklingen inom byggtekniken samt vilka konsekvenser detta får för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: