Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter - faktatext om djur svenska som andraspråk

Skapad 2019-01-08 14:38 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Nästa texttyp vi ska arbeta med är beskrivande texter. Du ska få lära dig hur man skriver faktatexter om djur, vilka delar texten består av, hur man delar in texten i stycken, vilka sambandsord som är vanliga och hur man använder rätt tempus och beskrivande ord. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text om ett av våra landskapsdjur.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig strukturen på en beskrivande faktatext. Du ska lära dig vilka delar den innehåller, hur den är uppbyggd och vilka språkliga drag den har.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med faktatexter tillsammans för att lära oss känna igen beskrivande texters struktur. Vi kommer göra olika övningar för att träna på de olika delarna som är typiska för beskrivande texter. Vi ska arbeta med vår zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på olika tempus av verb, beskrivande verb, adjektiv och kommatering vid uppräkning. I slutet av arbetsområdet ska du skriva en egen beskrivande text om ett av våra landskapsdjur och redovisa din text muntligt inför hela eller delar av klassen.

Konkreta mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 

 • förstå syftet med en beskrivande text.
 • veta vad ett verb är.
 • veta vad ett adjektiv är.
 • kunna avgöra om en text är skriven i preteritum (dåtid) eller presens (nutid).
 • kunna kommatera korrekt vid uppräkningar.
 • kunna berätta om de språkliga drag en beskrivande text har.
 • kunna samla fakta och planera din beskrivande text.
 • kunna skriva en egen beskrivande text.
 • kunna organisera din beskrivande text i stycken.
 • kunna använda beskrivande och ämnesspecifika ord.
 • kunna ta emot respons och förbättra din text.
 • kunna ge respons till en kamrat så hen kan förbättra sin text.
 • kunna göra en muntlig redovisning inför hela eller delar av klassen.

Bedömning

Under arbetets gång tittar jag på hur du deltar i samtal och resonemang i klassrummet och hur du använder dig av det vi pratar om i det du skriver. Jag tittar på din färdiga text, när du har bearbetat klart den och gör sedan en bedömning av hur väl du har uppnått de konkretiserade målen här ovanför. Jag kommer också bedöma din text vad gäller skrivregler och struktur. 

 

 • Finns det en rubrik som berättar vad texten handlar om?
 • Är texten organiserad i stycken som berättar om olika saker?
 • Innehåller texten beskrivande och tydliga verb i rätt form (presens, nutid)?
 • Används ämnesspecifika ord?
 • Har du satt ut kommatecken vid uppräkningar? 
 • Visar du att du förstått syftet med en beskrivande text?
 • Håller du dig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt?
 • Använder du de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text?
 • Jag bedömer också meningarnas språkriktighet, stavning, stor bokstav och punkt.

 

Övrig bedömning se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Beskrivande texter Zick Zack åk 4

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Syfte
Förstår syftet med beskrivande text på en enkel nivå.
Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Innehåll
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Struktur
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text och anpassar den till syfte och målgrupp.
Klassifikation
Kan inte klassificera och generalisera.
Försöker generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Skriver en inledning med en tydlig generaliserande klassifikation som är relevant för ämnet.
Beskrivning
Fokuserar på en del av ämnet, t ex "Min katt..." Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Inkluderar detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Tolkar och utvecklar viktig information. Organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.
Språkliga drag
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder och utvecklar de sprkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Tempus
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
Ordval
Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt ällmängiltiga ord, som t ex "mänskligheten", "däggdjur" osv.
Jämförelser
Gör inga jämförelser.
Gör enstaka jämförelser.
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.
Förstår att jämförelser kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser väl avvägt språk.

SvA
Kunskapsmål för Svenska som andraspråk

På väg att nå målet. På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Läsa
Du försöker läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med flyt. Du försöker använda metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du har, till viss del, läsförståelse när du läser olika texter.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter.
Läsförståelse
Du försöker göra enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du försöker kommentera innehållet.
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Diskutera texter
Du kan, till viss del, förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du försöker göra det med hjälp av vad du själv har varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Diskutera texter
Du försöker beskriva vad du tyckte och vad du tänkte när du läste.
Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva
Du kan, med stöd, skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du försöker och kan, med stöd, använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva berättelser
Bedöms inte i det här arbetsområdet.
Du kan, med stöd, skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva utvecklade texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Källkritik
Söka information från olika källor
Du försöker söka och sätta ihop information från några källor. Du försöker diskutera hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas..
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Källkritik
Använda information från olika källor
Du försöker sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du försöker använda ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Förstärka budskap
Förstärka budskap med hjälp av bilder
Du försöker använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Textrespons
Du försöker ge enkla omdömen om innehållet i texter.
Du kan ge enkla omdömen om innehåll och språk i texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehåll och språk i texter.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehåll och språk i texter.
Textrespons
Du kan, med stöd, förbättra dina texter med hjälp av omdömen.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Ordförråd
Du försöker med hjälp av stöd (översättning) uttrycka dig på ett enkelt sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar på ett enkelt sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett bra ordförråd som du använder när du pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett mycket bra ordförråd som du använder när du pratar på ett välutvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Samtala
Du kan, med stöd, ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Samtala
Du försöker använda metoder som fungerar ganska bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan använda metoder som fungerar ganska bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan använda metoder som fungerar bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan använda metoder som fungerar mycket bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Muntlig redovisning
Du kan, med stöd, förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du försöker anpassa din redovisning till de som lyssnar och till budskapet.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med ganska bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med mycket bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: