👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid (VT 19)

Skapad 2019-01-08 15:05 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
En planering i historia som börjar med orsaker till första världskriget och slutar med konsekvenserna av andra världskriget.
Grundskola 9 Historia
Du har tidigare bekantat dig med den industriella revolutionen, då samhällen övergick från jordbruk till industri. Det har förändrat såväl människans som planetens förutsättningar. Du har också lärt dig om den franska revolutionen, då människor började se på samhället med nya ögon och ifrågasätta sådant som tidigare setts som självklart. I samhällskunskapen har du kommit i kontakt med begrepp som ideologier och du vet nu skillnaden mellan demokrati och diktatur. Nu är det dags att ta nästa steg in i 1900-talets historia.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vad ska vi lära oss nu? Varför just detta?

Det här arbetsområdet i historia kommer nu att försöka knyta ihop tidigare arbetsområden. Tanken är att du ska få ett större historiskt sammanhang och en fördjupad förståelse för världen vi lever i idag. Vi kommer arbeta med orsaker som leder fram till världskrigen och deras konsekvenser. Därutöver kommer vi fundera över hur det förflutna påverkat nutiden och hur det som har varit kan ha betydelse för framtiden.

Historia är ett urval och en beskrivning av det som har hänt och kan se olika ut beroende på vem som berättar den. Historien kan på så sätt användas i olika syften och för att påverka människor. Det här kallas historiebruk. I det här sammanhanget kommer vi även arbeta med källkritik.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få: 

 • lyssna på genomgångar
 • se faktafilmer
 • diskutera i helklass och mindre grupp
 • använda Studi
 • arbeta i Gleerups

Vad som kommer att bedömas:

Arbetsmomenten är till för att du ska få chans att visa

 • hur väl du kan beskriva världskrigen genom att föra resonemang om orsaker, händelser och konsekvenser
 • hur väl du kan föra resonemang om samhällsförändringar och levnadsvillkor
 • hur väl du kan se samband mellan dåtid, nutid och framtid
 • hur väl du kan föra resonemang om hur historia använts till olika syften
 • hur väl du kan använda och föra resonemang om historiskt källmaterial
 • hur väl du kan använda dig av ord och begrepp vi gått igenom

Hur du får visa vad du kan:

Under det här arbetsområdet kommer du kunna visa dina förmågor både muntligt och skriftligt. Du kommer att få möjlighet att utveckla din analysförmåga, din kommunikativa förmåga, din begreppsförmåga och din källkritiska förmåga. Tänk på att försöka delta muntligt när vi diskuterar så att du visar dina förmågor så mycket som möjligt.

Vi kommer att arbeta med området vecka 2-8. Arbetet med första världskriget avslutas med ett läxförhör och samma sak med arbetet med andra världskriget. Under arbetets gång kommer bedömningsuppgifter i historiebruk och källkritik att genomföras.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9