👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT -19 PP Historia - Det korta 1900-talet

Skapad 2019-01-09 12:13 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Historia
Ett arbetsområde som börjar i mellankrigstiden och slutar vid Berlinmurens fall.

Innehåll

Vt 19 Pedagogisk planering historia – Det korta 1900-talet

Ett arbetsområde som sträcker sig från 1920 – talet fram till murens fall.

Övergripande syften:

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 

  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 

  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 

Ur det centrala innehållet för historia åk 7-9

.

 

 

  • Hur historia kan användas i ett vetenskapligt, politiskt, ideologiskt, moraliskt, existensiellt och kommersiellt syfte.

 

Förmågor kopplade till kunskapskraven som du ska träna, visa och bedömas i

samt fokusfrågor på innehållet

 

Aspekt 1 Skaffa historiska referensramar och kunna använda centrala och begrepp

Kunna beskriva och berätta om historiska förhållande, skeenden och gestalter med hjälp av centrala ord och begrepp inom arbetsområdet.

Vilka var axelmakterna?

Vad var Anschluss?

Vad skedde vid Münchenkonferensen?

Vad var Molotov –Ribbentroppakten?

Vilka var Franco, Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill och Roosevelt?

Vad hände den 1 september 1939?

Vad var det finska vinterkriget?

Hur drabbades Norge och Danmark?

Hur drabbades Sverige av kriget?

Vad menas med Blitzkrieg?

Vad var operation Sealord och Blitzen?

Vad var operation Barbarossa?

Vad hände vid Pearl Harbour?

Vad hände vid El Alamein?

Vad hände i Stalingrad?

Vad hände Dagen D?

Hur och när slutade kriget i Europa?

Vad hände i Hiroshima och Nagasaki?

Vad menas med begreppet järnridån?

Vad menas med begreppet Kalla kriget?

 

 

Aspekt 2 Resonera om orsaker och konsekvenser

Kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar under denna tidsperiod.

Vilka orsaker ansåg sig Hitler ha för att starta kriget 1939?

Vilka blev konsekvenserna för människorna i de krigförande länderna?

Vilka var orsakerna till USA:s inblandning och vad blev konsekvenserna av denna inblandning?

Vad blev konsekvenserna för svenskarna under det andra världskriget?

Vilka var orsakerna till och  konsekvenserna av att segrarmakterna gjorde en uppdelning av Tyskland efter freden 1945?

Vad blev konsekvenserna av USA och Sovjets kalla krig? 

 

 

Aspekt 3  Resonera om historiebruk

Kunna resonera om hur historia har använts och kan användas för olika syften.

Vad är syftet med vetenskapligt historiebruk?

Vad är syftet politiskt historiebruk?

Vad är syftet med ideologiskt historiebruk?

Vad är syftet med moraliskt historiebruk?

Vad är syftet med existensiellt historiebruk?

Vad är syftet med kommersiellt historiebruk?

 

Tidsplan för historia 1900-talet

 

Mån 70

Tis 40

Fre 40

V3

Den ryska rev.

Mellankrigstiden

Fyra diktatorer: Mussolini, Franco, Hitler och Stalin

V4

2:a vk första del

2:a vk andra del

2:a vk avslut

V5

Förintelsen

Förintelsen

Förintelsen

 

V6

Kalla kriget

Kalla kriget

Minnen från kriget

Inlämning av 1 sidas svar på en av  resonemangsfrågorna.

V7

Intervju-uppgift redovisas

Historiebruk

Historiebruk

Historiebruk -test

 

 

 

Arbetsmaterial: Historieboken SOS Liber Historia 9, texthäfte samt länkar i form av artiklar, arbetsuppgifter och filmer i Historia - classroom.

Lista över centrala ord och begrepp hittar du i texthäftet på s 5.

Arbetssätt: Genomgångar, diskussioner, intervjuer och redogörelser

Bedömningsunderlag:

Muntlig aktivitet under lektionstid,

Förberedelse och genomförande av intervju 

Aspekt 1 och 2 Inlämning av vald resonemangsfråga 1 sida

Aspekt 3 Test på historiebruk,

Bedömningsmatris: Finns i Unikum, sist i den pedagogiska planeringen.

Matriser

Hi
Vt 19 bedömningsmatris historia - Det korta 1900-talet

F
E
C
A
Historiska referensramar och historiska begrepp
Du kan beskriva och berätta med hjälp av arbetsområdets centrala ord och begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera om orsaker och konsekvenser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor , värderingar och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor, värderingar och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor ,värderingar och handlingar.
Historiebruk och historiesyn
Du kan identifiera några olika sorters sätt att använda historia och synen på vad som driver historien framåt
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.