👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frö till frö VT-18

Skapad 2019-01-09 14:33 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Biologi
I detta tema kommer du att få följa växtens livscykel. Från att du sätter ett frö till att växten producerar nya frön.

Innehåll

 

I tema Från frö till frö får eleven möjlighet att utveckla följande förmågor:

 

- Genomföra systematiska undersökningar av livsvillkor för fröer och plantor

 

- Beskriva vad en planta behöver för att leva och ge exempel på ekosystemtjänster som växter står för

 

- Beskriva fröers och plantors utseende och ge exempel på växters anpassningar för att leva och föröka sig

 

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör människans beroende av och påverkan på naturen och vilken betydelse det kan ha för en  hållbar utveckling

 

- Diskutera vad vetenskapliga upptäcker som rör växter haft för människans levnadsvillkor och syn på naturen

 

- Använda information från arbetet med temat till att skapa en presentation om växters livsvillkor och livscykel

 

Undervisning

 

 

 

 

      Under arbetet med temat kommer eleven få möjligheter att:

 

 • Diskutera vilken roll växter spelar i näringskedjor och som ekosystemtjänst

 • Undersöka fröers utseende och en blommas olika delar och diskutera växters anpassningar till olika livsmiljöer

 • Systematiskt undersöka fröers förmåga att gro och vad plantor behöver för att växa och föröka sig

 • Läsa, undersöka och diskutera varför växter växer och var materien att växa av kommer ifrån

 • Läsa, undersöka och diskutera hur blommor pollineras och vilken roll bin spelar för detta   

 • Läsa och tolka texter om hur växter används och påverkas av människan, och diskutera vad det innebär för en hållbar utveckling

 • Läsa och tolka texter om Linné, Darwin och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för människors livsvillkor och syn på naturen

 • Utforma en poster om åkerkålplantans livscykel och livsvillkor

 

 

Det som bedöms är hur väl eleven kan:

- Planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering

- Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

- Dokumentera sina undersökningar i text och bild

- Förklara hur fröet gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning

- Beskriva fröers, plantors och blommors utseende och visa på anpassningar som rör växters möjlighet att gro, tillväxa och föröka sig

- Beskriva hur växter samspelar med sin omgivning, till exempel för att få materia att växa av.

- Beskriva hur växter samspelar med andra organismer, till exempel när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering.

- Beskriva vilken nytta växter har för oss människor och på vilket sätt vi påverkar växters livsvillkor, t ex genom trädgårdsskötsel eller jord- och skogsbruk

- Samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen

- Berätta om hur vetenskapliga upptäcker som rör växter har påverkat människans levnadsvillkor och syn på naturen

- Presentera resultatet av arbetet med åkerkålen som en poster

- Prov på huvudsakliga begrepp inom området.

 

Uppgifter

 • Vår nytta av våra växter

 • Frukter och frön

 • Under skalet på ett frö

 • Dags att så

 • Gallring och konkurrens

 • Plantan växer

 • Blad och knopp

 • Pollinering

 • Nu blommar det

 • Dags att skörda

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6