👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Förstoring, förminskning och skala

Skapad 2019-01-09 16:01 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Förstoring och förminskning, skala, area och volym.
Grundskola 6 Matematik
Vi lär oss hur man förstorar och förminskar figurer och mönster. Vi lär oss också att förstå skala d v s hur man tolkar och använder kartor och ritningar.

Innehåll

 

Tidsplan: v 2 - 3 2019

Syfte:

Utveckla sin förmåga att:

formulera och lösa problem

använda och analysera begrepp

välja och använda lämpliga matematiska metoder och göra beräkningar

föra och följa matematiska resonemang

samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Begrepp:

skala

förminskning

förstoring

likformighet

Centralt innehåll:

skalan för förstoringar och förminskningar

hur man går tillväga när man förstorar och förminskar

likformiga figurer

 

Hur vi arbetar:

 

Gemensamma genomgångar, arbete i par och grupp, enskilt arbete, färdighetsträning och repetition.
 

Prov och formativ bedömning 

 

Så visar du vad du har lärt dig:

muntligt genom att delta aktivt vid gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner.

skriftligt genom att redovisa dina lösningar vid prov

Matriser

Ma
Grundmatris i matematik åk 4-6 Montessoriskolan i Vaxholm

Förmågan har inte testats
På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven väl
Uppnår kunskapskraven mycket väl
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du har något förslag till en idé om hur man löser problemet men kan inte fullfölja.
Du kan lösa enkla problem och till viss del resonera om resultatets rimlighet. Du kan bidra till förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en bra metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en väl fungerande metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet. Du kan ge några förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har kännedom om grundläggande matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra enkla resonemang kring samband mellan begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra utvecklade resonemang kring samband mellan begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra välutvecklade resonemang kring samband mellan begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan med hjälp hitta en metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer en i huvudsak fungerande metod (hittar en metod som gör att du kan lösa problemet, visar med enstaka exempel).
Du väljer en ändamålsenlig metod (en metod som fungerar bra för att lösa det aktuella problemet).
Du väljer en väl fungerande metod (du väljer ut den metod som passar bäst och du kan motivera ditt val).
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du försöker föra ett resonemang kring metod eller/och rimlighet.
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Du kan se för och nackdelar med olika metoder.
Du kan jämföra olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan redogöra för dina egna påståenden.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång). Du kan förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt, (tar del av andras argument och för diskussionen framåt). Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas och breddas, (visar hög kvalitet i argumentation och resonemang). Du kan på ett effektivt sätt förklara din tankegång.