👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framtida transporter 2018

Skapad 2019-01-09 17:52 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd Fysik Svenska
Klassen arbetar fram ett hållbart bidrag till tävlingen Framtida Transporter, vilket presenteras på Universeum 190129. Detta är ett fint tillfälle till samarbete mellan olika skolämnen och samverka med andra verksamheter utanför skolan.

Innehåll

Detta är ett samarbetsprojekt mellan flera olika skolämnen, men slöjd- och svenskabedömningarna görs på annan plats.

 

Vecka 41

NO: Information om hur tävlingen går till

Universeum: Studiebesök med introduktion till Framtida transporter

NO: Föredrag med tankar om framtida transporter

 

Vecka 42

NO: Lektion om begreppet hållbarhet samt om växthuseffekten och klimatförändringar

NO: Grupparbete: brainstorming för att få fram olika förslag

 

Vecka 43

NO och EV NO: Grupparbete: de olika förslagen utvecklas

NO: Besök av en universitetsstudent som är kopplad till projektet och som ger feedback till förslagen

 

Vecka 44

NO och EV NO: forts.

 

Vecka 45

NO: Presentation av förslagen inför klassen

NO: Klassen väljer vilket förlag de vill tävla med

NO och EV NO: Klassen hjälps åt att utveckla förslaget tillsammans

 

Vecka 46

SV: Klassen börjar skriva varsin artikel i svenska, där var och en söker relevant information från olika källor och argumenterar för förslaget

EV NO: Börja på filmen (2 min) som ska visa klassens förslag - lämnas in till Universeum  senast14/1 - samt göra material till vikvägen - tas med till Universeum 29/1

Slöjd: Börja på modellen  (12=x50)  -  tas med till Universeum 29/1

 

Vecka 47

SV, Slöjd, EV NO: forts

NO: Studiebesök på ett företag som är kopplat till projektet (Volvo)

 

Vecka 49

SV: Artikeln lämnas in

EV NO: forts + göra en gemensam artikel som argumenterar för klassens förslag - lämnas in till Universeum senast 14/1

SLÖJD: forts

 

Vecka 50

EV NO och SLÖJD: forts

 

Vecka 2:

EV NO Artikeln och filmen görs klara

SLÖJD: forts

 

Vecka 3

Artikel och film lämnas till Universeum 14/1

EV NO och SLÖJD: forts med modell och vikvägg

EV NO: Hitta på frågor till frågepanelen, göra bemanningsschema till montern, öva på muntliga presentation

 

Vecka 4

EV NO och SLÖJD: Modell och vikvägg görs klar

EV NO: Frågor till frågepanelen,  göra bemanningsschema till montern, öva på muntliga presentation görs klart

 

Vecka 5

Heldag på Universem 29/1 9-14.30. Klassen gör i ordning montern och bemannar den enligt schemat. Man deltar på övriga aktiviteter på Universeum under dagen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Fy Sv Sl
Generell Bedömningsmatris i Fysik för Årskurs 7-9

Rubrik 1

Generell Bedömningsmatris i Fysik för Årskurs 7-9
Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Aspekt 1
Använda kunskaper i fysik för att granska, kommunicera och ta ställning.
Diskuterar, resonerar, dokumenterar, värderar och motiverar.
Diskuterar, resonerar, dokumenterar, värderar och motiverar med tydlig koppling till begrepp, modeller och teorier.
Diskuterar, resonerar, dokumenterar, värderar och motiverar med djup och bredd samt tydlig koppling till begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 2
Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Dokumenterar och uttrycker slutsatser.
Dokumenterar, planerar och utrycker motiverade slutsatser.
Dokumenterar, planerar, uttrycker motiverade slutsatser, hittar nya frågeställningar samt lyfter fram felkällor.
Aspekt 3
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva olika samband i universum, naturen och samhället.
Beskriver och ger exempel.
Beskriver, förklarar och lyfter fram fysikens olika samband.
Beskriver, förklarar och lyfter fram generella samband.