👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT19

Skapad 2019-01-10 14:30 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 Matematik
Uppdelning av tal Talraden 0-100 Talfamiljerna 0-10, 0-100 Subtraktion och Addition Likhetstecknet och olikhetstecknet Problemlösning Begrepp

Innehåll

Grundplanering för matematiken under vårterminen_

 • Vektor.

Vektor är en spelinspirerande app eleverna kommer arbeta med enskilt 30 minuter i veckan. Eleverna kommer hela tiden utmanas och där de samtidigt utvecklas minne och matematik. 

 • Problemlösning

Problemlösning i grupp kommer eleverna arbeta med 30 minuter i veckan. Vi kommer arbeta utifrån kooperativa arbetsmetoder/strukturer som bla "Mötas på mitten. Eleverna kommer till att vara i grupper om fyra och kommer ha tillgång till laborativt material. 

Enskilda problemlösningar kommer eleverna till att genomföra i individuella skrivböcker med bilder, laborativt material som stöd samt kamrater som stöd. 40 minuter/veckan.

 • Mattebok

70 minuter/veckan. 

 

Bedömning:

Insamling av dokumentation i form av elevarbete och elevuträkningar. Observationer vid laboration och spel i par. Samtala matematiska problem och lösningar i mindre grupp och dokumentera elevernas prestationer. 

En kartläggning kommer till att genomföras senare på terminen.  

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vårterminen 2019

Begreppslista:
Lika många, olika många, flest, fler än, färre än, dubbel/hälften, Före/Efter, Jämna-/Ojämna tal

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 1-3

Problemlösning

Når ännu ej aktuella kunskapskrav
Nivå 2
Förmåga att lösa problem.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Förmåga att beskriva hur du tänkt göra/ har gjort.
Eleven beskriver tillvägagångssätt.
Förmåga att reflektera över rimlighet.
Eleven ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Matematiska begrepp

Når ännu ej aktuella kunskapskrav
Nivå 2
Förmåga att använda matematiska begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förmåga att beskriva matematiska begrepp.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Förmåga att förklara hur matematiska begrepp hänger ihop.
Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Förmåga till grundläggande taluppfattning.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Förmåga att hantera bråk inom matematiken.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Förmåga att beskriva geometriska objekt.
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Förmåga att hantera tex dubbelt/ hälften.
Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Matematiska metoder

Når ännu ej aktuella kunskapskrav
Nivå 2
Förmåga att använda olika matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Förmåga att använda huvudräkning.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar i addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Förmåga att använda huvudräkning.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar i multiplikation och division när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Förmåga att förstå och använda likhetstecken.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Förmåga att rita geometriska objekt.
Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Förmåga att mäta, jämföra och uppskatta längd.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längd och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.
Förmåga att mäta, jämföra och uppskatta massa.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av massa och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.
Förmåga att mäta, jämföra och uppskatta volym.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volym och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.
Förmåga att mäta, jämföra och uppskatta tid.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Når ännu ej aktuella kunskapskrav
Nivå 2
Förmåga att redogöra och samtala om hur du tänkt göra/har gjort.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Förmåga att använda tabeller och diagram.
Eleven kan vid olika slags undersökningar, i välkända situationer, avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Förmåga att förklara hur du räknar ut uppgifter.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Förmåga att förklara rimlighet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om resultats rimlighet genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Förmåga att förklara sannolikhet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Förmåga att förklara geometriska mönster.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om geometriska mönster genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Förmåga att förklara mönster i talföljder.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Når ännu ej aktuella kunskapskrav
Nivå 2