👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans VP-mål Hedemora Kommun, Regnbågen

Skapad 2019-01-11 08:06 i Regnbågen Hedemora
Förskola
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Andelen behöriga till yrkesprogram efter åk 9 ökar. Hur kan vi på förskolan arbeta för att bidra till att framförallt pojkars resultat ökar.

Innehåll

Bakgrund:
Politikernas prioriterade mål för förskolan i Hedemora Kommun är att vårdnadshavare ska uppleva att deras barn är trygga och trivs på förskolan samt att andelen behöriga till yrkesprogram efter åk 9 ökar. 

Syfte:
Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Barnet trivs och är trygg på förskolan. Andelen behöriga till yrkesprogram efter åk 9 ökar, hur kan vi på förskolan bidra till detta. Hur får vi framförallt pojkar att nå högre resultat. 

Mål:
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Pojkars resultat och måluppfyllelse ökar, hur kan vi på förskolan bidra med det. 

Arbetssätt:

Nyckeltal som ska uppnås

Vilka idéer har vi för att förbättra verksamheten och vårt bemötande?

Vem/vilka är ansvaiga

När följer vi upp?

Andelen behöriga till yrkesprogram efter åk 9 ska öka. Pojkars resultat. 

Aktivt arbete med normer och värden genom b.la litteratur

 

 

 

 

Pedagoger

Kvalitetsarbete

 

under samlingar arbeta aktivt med matematiska begrepp genom att b.la nämna frukter i hel halv och fjärdedel. Träna turtagning

 

Pedagoger

Kvalitetsarbete

 

Uppmärksamma det barnet riktar sin uppmärksamhet mot och sätter ord på det och tydliggör TAKK

 

Pedagoger

Kvalitetsarbete

 

Träna det sociala samspelet genom turtagning, lyssna på varandra och våga prata inför varandra.

 

Pedagoger

Kvalitetsarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. 

 

Se varje barn- mottagande, bekräfta, trösta, uppmuntra

 

 

 Pedagoger

APT -kvalitetsarbetet höst och vår 

Stötta, inspirera gruppen så att varje barn får utrymme och gemenskap

 

Pedagoger

Vårterminen, kvalitetsarbete 

 

 

Vi försöker visa att både barn och vH är viktiga för oss, genom att göra barnen synliga i verksamheten med hjälp av foton, dokumentation. Ta sig tid att växla några ord vid lämning/hämtning.

Pedagoger

APT och arbetslagsplanering - kvalitetsarbetet

 

Ta tillvara vårdnadshavarnas information om barnet

Pedagoger

Kontinuerligt/UTv samtal

 

Utvecklingssamtal med barn och vårdnadshavare – ha med frågan om trivsel vid samtalet och berätta hur vi arbetar för trygghet och trivsel

Pedagoger

Utvecklingssamtal höst och vår

 

Upprätthålla den dagliga dialogen vid lämning och hämtning – visa intresse för barn och vårdnadshavare vid lämning och hämtning, ett bra professionellt bemötande är viktigt.

Pedagoger

Dagligen samt vid APT - kvalitetsarbete

 

Vårdnadshavarenkät genomförs och analyseras

Förvaltning/FC

Vårterminen, kvalitetsarbetet

 

Använda UNIKUM så att vi når ut Pedagoger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016