👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 9an ht 2019

Skapad 2019-01-11 12:15 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska

Innehåll

Arbetsmaterial, arbetssätt och bedömning

Arbetsmaterial:

- Ni arbetar med dels individanpassat material (English from the beginning-läromedlet) dels gemensamt material i form texter och uppgifter som jag delar ut.

Grammatik

Vi går igenom de viktigaste grammatikmomenten (t ex do-omskrivning, verb & tempus, possessiva pronomen)

Muntlig kommunikation

- På lektionerna arbetar vi kontinuerligt med att tala: dels när vi samtalar om texterna dels i samband med olika lekar och tävlingar.

- Löpande redovisar vi nyheter på engelska utifrån www.newsinlevels.com muntligt för varandra.

Bedömning

- lektionsaktivitet (flit, fokus, språklig korrekthet och att du ställer frågor eller ger kommentarer som visar att du reflekterar över och får insikter om det vi arbetar med)

- muntlig aktivitet (vid muntliga förhör, vid textbearbetning, kommunikationsövningar,)

- resultat på skriftliga förhör och prov

Bedömningsfaktorer

Vi bedömer i vilken grad du utvecklar följande färdigheter:

Reception – lyssna och läsa

Produktion – tala och skriva                        

Interaktion – kommunicera skriftligt och muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska 7-9

Läs- och hörförståelse

1
2
3
Förstå talad engelska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att i stora drag återberätta, diskutera och kommentera det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer.
Du kan utförligare återberätta, diskutera och kommentera innehållet och detaljer i det du hört .
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Förstå skriven engelska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika typer av enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter du läser.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i de olika typer av texter du läser.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta, diskutera och kommentera innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera, redogöra för och kommentera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl. Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Strategier
Du kan välja texter från olika källor som är relativt lämpliga att använda i det du skriver.
Du kan välja texter från olika källor som är lämpliga att använda i det du skriver.
Du kan effektivt använda texter från olika källor som är lämpliga att använda i det du skriver.

Skriftlig produktion

1
2
3
Skriva engelska
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du skriver i viss mån anpassat till syfte och mottagare.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar med lätthet ditt språk efter mottagare och situation
Du kan uttrycka dina åsikter
enkelt och begripligt
med visst djup och ganska god säkerhet
med djup och mycket god säkerhet
Du har tillgodogjort dig de grammatiska moment vi har arbetat med
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet

Muntlig produktion

1
2
3
Tala engelska
Du talar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap, t.ex. när du berättar en historia. Du kan tala ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande, t.ex. när du berättar en historia. Du talar med ett visst flyt och ganska gott uttal.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga, t.ex. när du berättar en historia. Du talar med mycket bra flyt och säkert uttal.
Du talar i viss mån anpassat till syfte och mottagare, t.ex. strukturerar innehållet, har ögonkontakt, varierar ton och tempo, och använder kroppsspråk.
Du kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du talar med, t.ex. strukturerar innehållet, har ögonkontakt, varierar ton och tempo och använder kroppsspråk.
Du anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen, t.ex. strukturerar innehållet, har ögonkontakt, varierar ton och tempo och använder kroppsspråk.
Strategier för muntlig produktion
Ibland löser du språkliga problem genom att du förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra enkla förbättringar i din kommunikation.
För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra förbättringar i din kommunikation.
För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar i din kommunikation.