👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap årskurs 4-6 vt 2019

Skapad 2019-01-11 12:40 i Maria Parkskolan Helsingborg
Generell LPP för samhällskunskap under läsåret i årskurs 5
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Så här kommer vi att arbeta med samhällskunskap.

Innehåll

Samhällskunskap årskurs 5 läsåret 2015-2016

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att reflektera hur indvider och samhällen formas, analysera och granska samhällsfrågor, analysera samhällsstrukturer, uttrycka och värdera olika ståndpunkter, söka information och reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Reflektera över individer och samhällen

 • Kunna begreppen minoritet, mobbning och diskriminering

¤ Analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv

 • Kunna undersöka olika samhällsfrågor utifrån de olika könsrollerna ex. hur olika egenskaper kan uppfattas
 • Kunna värdera och uttrycka åsikter i olika samhällsfrågor som könsroller och använda argument som kopplas i hop med fakta

¤ Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i samhällsfrågor

 • Kunna olika ämnesspecifika ord och begrepp
 • Kunna beskriva skillnaden mellan information och reklam
 • Värdera olika argument och göra egna ställningstaganden kopplade till fakta

¤ Söka information om ämnesområdet och värdera källornas trovärdighet

 • Kunna beskriva rättigheter och skyldigheter i hemmet, skolan och samhället.

¤ Reflektera över mänskliga rättigheter och innebörden av demokrati

 • Få en insikt i samhällsresurser och fördelning
 • Beskriva hur du kan påverka beslut som har att göra med ekonomi, miljö och hälsa och värdera och göra olika ställningstaganden i dessa frågor

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Minoriteter
 • Könsroller
 • Rättigheter och skyldigheter
 • politiska val och partier i Sverige
 • lagstiftning
 • Ämnesspecifika begrepp
 • Samhällets resurser
 • Kommunikation och information
 • Reklam
 • Demokrati
 • Omvärldsbevakning
 • Reflektera, diskutera och argumentera
 • Söka fakta från olika källor, värdera informationen och redovisa fakta
 • Begrepp och ämnesspecifika ord
 • Rita och måla
 • Jämförelser, skillnader och likheter

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Ute i världen och närmiljön
 • Utforska och analysera
 • Lyssna, undersöka och reflektera
 • Studera omvärlden
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Reflektera över indvider och samhällen
 • Analysera och kritiskt granska olika samhällsfrågor
 • Analysera olika samhällstrukturer
 • Uttrycka och värdera
 • Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

 

Kursplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6