👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplaneringen VT 2019

Skapad 2019-01-11 13:25 i John Blund Helsingborg
Förskola
Utforska vatten

Innehåll

Grovplanering Vt 2019

 

Grovplaneringen och arbetet med den ska ses som ett verktyg för att utvärdera kvaliteten på förskolans mål.Planen ska vara ett levande dokument som ligger till grund för verksamhetens utformning och kan därför komma att förändras.

Vi strävar efter att arbeta med barnen i mindre grupper.

Det ger oss möjlighet att på bästa sätt ta tillvara deras intresse och nyfikenhet

och skapa möjlighet till delaktighet och inflytande

Våra prioriterade mål:

 • Lärmiljön att den är inkluderade, öppen, innehållsrik och inbjudande

 • Barnen har inflytande över verksamheten

 • Jobba med dokumentation systematisk och kontinuerligt

 

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

 

Vi kommer vi bland annat arbeta med på följande sätt: Utforska vatten

 • Vi utforskar och experimenterar för att tillsammans lära oss om vatten.

 • Vi använder oss av litteratur och internet för att söka kunskap i ämnet.

 • Vi arbetar praktiskt med skapande verksamhet där vi använder olika material och tekniker.

Genom olika experiment utforskar vi hur olika saker fungerar. Vi är medforskare, tillsammans med barnen undersöker vi och hittar svaren tillsammans.

 

Lpfö 98

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar:

• intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor,

natur och samhälle påverkar varandra.

• sin förståelse för naturvetenskap och samband med naturens, liksom sitt

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska

fenomen.

• sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala

om naturvetenskap.

• sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik

fungerar.

sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,

material och redskap.

Lärmiljö

Lärmiljön är anpassad till barnens nivå. Det innebär att materialet är väl synligt och lättillgängligt så barnen lätt kan ta fram de material de vill använda.

Vi strävar efter att skapa rum i rummen, vilket innebär att avdelningen har olika rum i de stora rummen. I  rummet finns bilar och bygg och konstruktion, matbord, hemvrån, och kubben för sagoläsning. Det är barnen som har inflytande i sin lärmiljö och denna kan ändras efter barnens behov och intresse.

Syfte:

Pedagoger:

 • Skapa en bättre lärandemiljö med kommunikation, språk och dialog i fokus.

 • Vilka barn leker där? Vad sker i samspelet? För barnen dialog? Används materialet?

 • Skapa mötesplatser

Barnen:

 • Samspel

 • Kommunikation

 • Bidra till att barnen får tillfälle att vara delaktiga i sin lärandeprocess och utveckling i lek. Därigenom får de möjlighet till inflytande över sitt eget lärande under hela förskole vistelsen.

 • Bidra till att stärka barnens grupptillhörighet, se sig själv som en del av en      grupp.Bidra till att skapa trygghet.

 

Dokumentation:

Vi kommer synliggöra barnens arbete på väggen inne på avdelningen med hjälp av vägg dokumentation. Pedagogerna och barnen dokumenterar enskilt och tillsammans så att barnen kan reflektera över de aktiviteter och sitt eget lärande. Unikum är våran plattform där ni vårdnadshavare kan följa gruppen och era barn i sitt lärande.

Syfte:

pedagogerna:

 • Synliggöra det enskilda barnets lärande och utveckling, samt att se nästa steg i barnets lärandeprocess.

 • Används som underlag vid utvecklingssamtal och för att lyfta fram det kompetenta barnet.

 • Underlag för reflektion.

 • Verktyg för att uppnå förskolans mål.

 • Bra hjälpmedel i förskolans kvalitetsarbete.

Barnen:

 • Synliggöra barnens lärandeprocess och stärka deras självkänsla

 • Bidra till att barnen får tillfälle att vara delaktiga i sin lärandeprocess och utveckling i lek. Därigenom får de möjlighet till inflytande över sitt eget lärande under hela förskole vistelsen.

 • Öppna upp för reflektion, barnen får tänka mer på vad de gör, hur och varför genom olika tekniker.

 • Bidra till att stärka barnens grupptillhörighet, se sig själv som en del av en      grupp.Bidra till att skapa trygghet.

 • Hjälpa barnen att att se sitt eget lärande

Föräldrarna:

 • Ta del av barnens läroprocess

 • Få en inblick i verksamheten och barnens vardag.

Vi arbetar med Unikum för att stödja lärandet och barnens utveckling. Varje individ har sitt eget specifika sätt, sin strategi att tillgodogöra sig ny kunskap. Barn växer och utvecklas genom att lära sig nytt och foga ny kunskap till det de redan kan. På så sätt skapar barnen sammanhang, begriplighet och mening. Varje barn som kommer till förskolan med egna mål de vill växa och lära sig. För att tydliggöra det enskilda barnets lärande och tillvägagångssätt har varje barn på vår förskola en egen mapp på Unikum i den dokumenterar vi vad och hur just era barn lär sig.