👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten Gröngrupp

Skapad 2019-01-13 13:37 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Vattentema på vår avdelning Smultronet då vi sett att barnen fascineras av rinnande vatten ute och inne och gärna leker med det.
Förskola
Vi har valt att jobba med tema Vatten eftersom det är något som finns i barnens vardag, både ute och inne och som vi ser fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till
exmpel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera (enskilt och i grupp) och utmanas i sitt sociala samspel.

I gröngrupp ska även barnen ges möjlighet att träna munmotorik och att i mindre grupp ger vi de tysta barnen med talutrymme.

Våra metoder

De metoder vi kommer använda oss av är följande:

¤ Experiment
- Flyta-sjunka
- Vatten i olika former (Fast, flytande, gas)

-droppar och kristaller
- Målarfärg
- Kallt-varmt

Vi kommer utgå från våra årstider, barnens intressen och låta det styra vår planering. De metoder vi kommer använda oss av är mycket konkreta upplevelser, att uppleva med alla sinnen, experimentera, sjunga, sagor och låta det gå i barnens takt


¤ Vi utgår ifrån barnens spontana lek med vatten i vardagen.(senare i vår)

¤ Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen.

¤ Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang.

Vi kommer att dela upp gröngrupp i två mindre grupper för att ge barnen mer reflektionstid.

Dokumentation

Vi pedagoger kommer att utvärdera/reflektera tillsammans under temats gång.

Vi dokumenterar barnens och vårt lärande genom t.ex. fotografering och videofilmning. Bilderna, film och text lägger vi ut i Unikum på förskolans och avdelningens blogg och även i barnens logg. Vi kommer även sätta upp dokumentation på avdelningarna för att synliggöra vårt arbete så att barn, föräldrar och pedagoger kan reflektera över lärandet och utvecklingen tillsammans. På detta sätt vill vi synliggöra vårt arbete och barnens lärande.

i gröngrupp reflekterar barnen tillsammans med pedagogen.

Vi utväderar genom att titta och samtala kring bilder och teckningar.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn utifrån deras nivå under temats gång.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016