Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO i åk 1 - 3

Skapad 2019-01-13 14:17 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra." (Lgr11)

Innehåll

 

Syfte:

Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 

Centralt innehåll:

Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

 

Övergripande läroplansmål:

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

 

Kunskapskrav:

Årskurs 1-3

 Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

 Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

 Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

 Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

 Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

 Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

 Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

 Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

 Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

 Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

 Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

 Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

 Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

 Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

 Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

 Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

 Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

 Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

 Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

 Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

 Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

 

Bedömning: 

att observera olika situationer i vardagen. 

att delta i diskussioner.

att delta i klassråd.

att genomföra intervjuer.

 egen och gemensam dokumention samt praktiskt skapande .

att lära dig att ge och få respons utifrån de arbetsuppgifter du utför.

delta i studieutflykter utifrån samhälleliga, geografiska, historiska och religiösa aspekter (grunder).

 

Metod:

 • Läsa texter gemensamt och enskilt
 • Diskussioner
 • Undersökningar och laborationer
 • Film
 • Vi arbetar med läromedlet Puls (textbok/grundbok samt arbetsböcker)

.

 

IKT:

Det digitala verktyget kommer att använda kontinuerligt under arbetets gång. Power-Points genomgångar och filmer på smart board i helklass kommer att ske. Vi kommer att använda oss av Ipads för att dokumentera i bild.

 

Matris:

se matris

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3

Matriser

SO
Matris i SO år 1-3

På väg mot målet
Nivå 1
Nivå 2
Lägsta godtagbara nivå för slutet av årskurs 3.
Att leva tillsammans
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du känner till att det finns trafikregler.
Du vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap.
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap. Du kan motivera dina åsikter.
Du kan prata om frågor som du känner till som handlar om livet.
Att leva i närområdet
Du vet att det finns olika yrken. Du vet att det finns polis och brandkår tex.
Du kan nämna några olika yrken och vet vad de gör.
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Du vet att människor bor på olika ställen i samhället.
Du förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
.
Du vet att samhället har förändrats genom åren.
Du vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu. Du kan ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden och hur det och andra religioner påverkar skolan och där du bor.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Att leva i världen
Du känner till ordet rättighet och kan berätta om någon rättighet.
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även nämna någon rättighet..
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
Du vet att man kan ta gemensamma beslut i tex ett klassråd.
Du vet att det finns olika regler i samhället och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Du känner till att det du gör kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du vet att man använder pengar för att betala med och kan avgöra rimligheten i vad tex en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Du vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Du vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du vet att det finns olika religioner.
Du vet att det finns olika religioner och kan ge exempel på några olika religioner och deras högtider.
Du beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Du vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Du känner till några delar ur Bibeln. Du vet att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger du exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Att undersöka verkligheten .
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

På väg mot målet
Nivå 1
Nivå 2
Lägsta godtagbara nivå för slutet av årskurs 3.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: