👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner vt 2019

Skapad 2019-01-14 07:19 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Vi inleder med en bakgrund och historisk översikt över medeltiden och därefter en genomgång av de stora dragen 1500-1700, med fokus på Européernas upptäckter av världen, triangelhandel samt kolonialismen. Efter att ha fått denna bakgrund fördjupar vi oss i 1700-talets revolutioner; industrialiseringen, amerikanska frihetskriget samt franska revolutionen. Alla tre har spelat en avgörande roll i världshistorien. Utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut!
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi inleder med en bakgrund och historisk översikt över medeltiden och därefter en genomgång av de stora dragen 1500-1700, med fokus på européernas upptäckter av världen.

Efter att ha fått denna bakgrund fördjupar vi oss i 1700-talets revolutioner; industrialiseringen, amerikanska frihetskriget samt franska revolutionen. Alla tre har spelat en avgörande roll i världshistorien. Utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut!

Innehåll

Konkretiserade mål

Följande ska du visa att du kan

Känna till några upptäckare, syftet med resorna samt redogöra för följderna av upptäckterna.

Berätta och analysera orsakerna till och konsekvenserna av de tre revolutionerna.

Förstå och använda centrala begrepp.

Redogöra för hur olika grupper  t ex män, kvinnor, borgare, bönder, adel, fattiga och rika påverkades av revolutionerna. 

Kunna se samband mellan dåtid och nutid. 

Söka information.

Använda historiskt källmaterial.

 

Bedömning

Under temat kommer du på olika sätt kunna visa vilka förmågor du utvecklar och vilka kunskaper du fått, t ex när du jobbar med uppgifter enskilt eller i grupp, genom diskussioner enskilt, i mindre grupp eller i helklass. Vi kommer också att ha några bedömningsuppgifter, både skriftligt och muntligt. 

Följande förmågor kommer du att ha möjlighet att utveckla inom ämnesområdet:

Begreppslig förmåga dvs att förstå betydelsen av begrepp och använda dem i olika sammanhang.

Analysförmåga dvs att kunna beskriva orsaker och konsekvenser. Kunna föreslå lösningar. Kunna se och förklara samband. Kunna se saker utifrån olika perspektiv. Jämföra tex likheter och skillnader, för och nackdelar.

Kommunikativ förmåga dvs samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Procedurförmåga dvs söka, samla och kritiskt granska information. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. 

Metakognitiv förmåga dvs lösa problem, tolka, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

v. 2 Introduktion av temat och genomgång av LPP. Varför ska vi lära oss något om historia? Genomgång i korta drag av tiden 1500-1700. Film "Världens historia, pengar och plundring" Diskussionsuppgifter i grupp och helklass. 

v.3  Vi riktar in oss på tiden 1700-talet och 1800-talet. Vad är en revolution? Amerikanska frihetskriget/revolutionen. Genomgång och olika uppgifter enskilt och i grupp.

v. 4 Franska revolutionen. Film, genomgång och uppgifter enskilt och i grupp. Historiska källor. 

v. 5 Fortsättning av franska revolutionen.  

v. 6 Liten skriftlig bedömningsuppgift om franska revolutionen. Uppstart av Industriella revolutionen. Film, genomgångar och uppgifter enskilt och i grupp.

v. 7 Fortsättning av industriella revolutionen. 

v. 8 Sportlov

v. 9 Vi gör ett av avbrott för att hinna förbereda oss inför prao, tema Arbetslivet och ämnet samhällskunskap. 

v.10 Prao

v. 11 Vi fortsätter med temat Arbetslivet. 

v. 12 Repetition av industriella revolutionen. Jämförelser mellan de tre revolutionerna samt kopplingar till revolutioner i vår tid.  Inlämningsuppgift om industriella revolutionen. 

v. 13 Vi fortsätter jobba med inlämningsuppgiften om franska revolutionen. 

v. 14 Världen under 1800-talet. Sverige under 1800-talet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Kunskapskrav i historia åk 7-9

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklad resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.