Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktisk planering, fokusområde 2018/19 Månen

Skapad 2019-01-14 09:29 i Brune förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Hur kan barnens fantasi och kreativitet bidra till en hållbar framtid? Återvinning - Vem är vinnaren?

Innehåll

Fokusområde 2018-2019

Hållbarhet - från det enkla till det komplexa

Fantasi och kreativitet i relation till hållbarhet

 

Bakgrund

 I undersökningsfasen framgick det att barnen intresserar sig för bygg- och konstruktionslek, att utveckla byggen och bygga stabilt, ser mönster, olika kretslopp, vatten i rörelse, naturfenomen som översvämningar, vulkanutbrott och vattenfall, naturkatastrofer. Barnen har visat intresse för livsmedels bakgrund. Barnens fantasiförmåga visar sig i deras kreativitet, vilket ska få utlopp genom skapande av återbruks-/återvinningsmaterial och mynna ut i målområdet teknik.

Vi fokuserar på de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling.

 

 

Syfte

 • Fånga upp det som upptar barnens tankar och nyfikenhet och att sedan koppla det till miljöfrågor och livsstil.

• Att lära våra barn hur vi tar hand om miljön och vilka konsekvenser som kan komma att påverka miljön och människorna om vi inte tar ansvar över våra handlingar.

• Utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) få en samsyn kring vad detta innebär genom att problematisera dimensionerna.

• Ge barnen förutsättningar och tillit till sin egen förmåga att bli framtidens hoppgörare.

• Uppmuntra barnen till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetstänk.

• Utmana barnen i att använda sin fantasi och kreativitet i relation till teknik.

 

 

Målformulering

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn:

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt  kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och  samtala om naturvetenskap,

 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

 

Målkriterier

• Barnen visar förståelse för samband i naturen, så som t ex vad som förmultnar och vad som inte förmultnar, olika kretslopp.

• Barnen ser skräp som tillgång och får känslan av värdet utav återvinning när de använder skräp i sin lek och skapande.

Barnen källsorterar i högre utsträckning och tar upp samtal om återvinning i t ex samling.

• Barnen ställer frågor om naturvetenskap.

• Barnen visar intresse för hur olika tekniska föremål fungerar.

 

 

Arbetssätt

 

När

Kontinuerligt i den vardagliga verksamheten, främst under projekttid tisdagar till torsdagar.

 

Hur

Vi erbjuder barnen olika aktiviteter och material i olika sammanhang. Vi reflekterar tillsammans med barnen och diskuterar, tar tillvara på barnens kunskaper och intressen genom att arbeta temainriktat med fördjupande projekt genom faktaböcker samt de digitala verktygen.

 

 

Litteratur

• Björklund, Sanne (2014) Lärande för hållbar utveckling – i förskolan. Lund: Studentlitteratur AB.

• Änggård, Eva (2012) Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en Ur och Skurförskola bidrar till att ge platser identitet.

• Ärlemalm-Hagsér (2012) Lärande för hållbar utveckling i förskolan. Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text. Nordisk barnhageforskning, vol. 5, nr. 14, s. 1–17).

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: