Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SMS från Soppero

Skapad 2019-01-15 16:42 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska läsa boken SMS från Soppero och skriva en minirecension.

Innehåll

Minirecension av SMS från Soppero (lämnas in vecka 15 och görs hemma)

Tid hemma = 2,30 minuter

 

Alla recenserar vi saker – när kompisen frågar dig om mobilen är värd att köpa, eller om filmen du såg på bio var bra, eller om läraren i klassrummet är duktig så recenserar du. Du berättar vad du tycker och ger fakta om det du recenserar. En recension ska berätta om ett verk t.ex. bok, film, teater, fotbollsmatch, TV-spel.

 

Dessa punkter skall vara med i recensionen.

 

  • Rubrik: lockande och ofta kopplad till innehållet
  • Inledning:
    • Textruta: Några tips!
Man ger tydliga exempel från boken för att läsaren ska förstå. 

Man jämför gärna med andra liknande böcker. 

Man blandar ens tankar kring det lästa med fakta kring vad boken handlar om. 


här presenterar du boken och författaren. Ofta en personlig reflektion kopplat till vad du själv tänkte när du läste boken.

 

  • Avhandling (analysen ska vara både objektiv med fakta från boken och subjektiv med egna åsikter om boken):
    • Kort sammanfattning av bokens handling och karaktärer (ett referat  dvs kortare sammanfattning av handlingen) men avslöja INTE slutet.

o   Vilka är huvudpersonerna och nämn en bra och en negativ sak om huvudpersonerna. Vad tycker du om huvudpersonerna?

o   Miljöbeskrivningen i boken. Hur beskrivs miljön? Ge exempel!

o   Hur tycker du att det var att läsa boken? Motivera varför du tycker så!

o   Vad hade boken för bra respektive dåliga sidor? Motivera varför du tycker så!

o   Vad vill boken att du ska lära dig dvs. vad är bokens budskap?

  • Avslutning
    • Omdöme och kommentar  med tydlig koppling till innehållet och med tydliga förklaringar

 
  Textruta: Anpassning till mottagare
-	Tänk på att förklara saker för dina läsare – så att de hänger med
-	Saker i rätt ordning gör det logiskt
-	Låt mottagaren kunna se innehållet framför sig

 

 

 

Språk och stil:

-          Mellanrubriker

-          Presens

-          Retoriska frågor

-          Beskrivande ord

-          Värdeladdade ord så att man ser recensentens åsikt

-          Citat används för att visa något i boken

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Recension

Skriva olika sorters texter -

E
C
A
Skriva olika texter kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Instruktionen
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett enkelt sätt. Jag har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag. - Vissa egenskaper finns med och man kan se att det är en recension
Eleven har följt instruktion enligt uppgif-ten. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett utvecklat sätt. Jag har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt. Många egenskaper finns med och man kan tydligt se att det är en recension
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett välutvecklat sätt. Jag har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande och kreativt sätt. Många egenskaper finns med och man kan tydligt se att det är en recension
Mottagare
Läsaren förstår min text och dess syfte Texten har oftast lämpliga språk och stilval med tanke på textens syfte och läsare. Ett försök till mottagaranpassning finns [frågor, tilltal]
Texten står på egna ben och kommuni-cerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte Texten har lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. mottagaranpassning finns och är utvecklad [frågor, tilltal]
Texten står på egna ben och kommu-nicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte Texten har lämpliga och finessrika språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. mottagaranpassning finns och är välutvecklad och passande[frågor, tilltal]
Meningar
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kom-matecken.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda.
Stavning
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen. Har inga störande stavfel.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Användning av skiljetecken
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.

Sammanställningar - innehåll, språk, struktur och källor

E
C
A
Sammanställningar kunskapskrav
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Innehåll
Innehåller i huvudsak relevanta uppslag: de flesta uppslag utvecklas något (enkelt) Den egna tankegången framgår och är enkel underbyggd Ger exempel från egen erfarenhet Använder boken för att visa på exempel och detta görs på ett i huvudsak fungerande sätt.
Innehåller relevanta uppslag/ egna synvinklar som utvecklas Den egna tankegången framgår och är underbyggd och utvecklad Elevens exempel är passande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råd viss balans mellan personligt och allmänt Använder boken för att visa på tydliga exempel och detta görs på ett i utvecklat och underbyggt sätt.
Eleven utnyttjar genrens möjligheter (välutvecklat) förmedlar, tolkar och värderar upplevelser Den egna tankegången är väl underbyggd Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råder god balans mellan det allmänna och personliga Använder boken för att visa på tydliga och träffande exempel och detta görs på ett i välutvecklat sätt. .
Ordval
Mina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval
Mina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder jag specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardag-liga ord. Texten visar variation i ordval.
Mina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är jag nyskapande och kreativ. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Stycken och struktur
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Jag har en inledning eller avslutning texten är logiskt uppbyggd.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar. Jag har en relativt välfungerande inledning och avslutning Texten är, relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämp-ligt. Jag har en välfungerande inledning och avslutning Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omoti-verade tankeluckor.

Sammanfatta boken

E
C
A
Ny aspekt
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Se budskap

E
C
A
Ny aspekt
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Samernas historia
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: