Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla gruppens musikprojekt i Nyponets musiktema

Skapad 2019-01-16 08:44 i Backabyns förskola Båstad
Förskola
Barnen har visat stort intresse för musik,sång och dans. Därför kommer vi att arbeta med tema Musik med barnen och göra olika projekt som är kopplade till musiken.

Innehåll

Syfte

Syftet med musikprojekten i Lilla gruppen är att främja barnens kommunikativa förmåga och sociala samspel och att barnen ska känna glädjen i musiken och ha roligt, i de aktiviteter vi arbetar med.

Vilka läroplansmål vill vi att barnen möter

Att utveckla sin identitet och känner trygghet i den.

Att utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

Att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Att känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer.

Att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Att utveckla son förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Att utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Att utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Hur ska vi göra 

Vi har gått från att dela upp lilla gruppen i två mindre grupper före jul, till att under våren göra aktiviterna tillsammans hela gruppen och är då som mest 8 barn.

Barnen får arbeta i ateljén med att måla med pensel och flaskfärg och får då samtidigt lyssna på olika sorters musik. Vi diskuterar då tillsammans vad barnen målar och hur musiken låter och känns.

Barnen får dansa olika ringdanser med givna rörelser och fri dans till olika sorters musik. De får då också använda redskap som scarfs, rytmikinstrument och utklädningskläder, om de vill själva.

Vi går ut med barnen på Ljudjakt och lyssnar och spelar in olika ljud på Ipaden. Tillbaka på förskolan så lyssnar vi på de inspelade ljuden och pratar om dessa tillsammans.

En gång i veckan har vi musik och dans med hela Nyponet och är då, som mest 16 barn. 

Unikum

Dokumentera lärprocesser och publicera i barnets lärlogg. (Foto/text/barnets egna ord/uttryck och observationer) 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenheter

Sociokulturellt perspektiv; Ett teoretiskt perspektiv där kommunikation, språk, samspel, stöttande pedagoger och verktyg (ex pennor/papper/sax) står i focus (Säljö, 2014).

Att vara aktiv i sitt lärande kan barnet vara genom de estetiska lärprocesserna och att estetiska läroprocesser bör göra barnet mer delaktig i sin egen lärandeprocess. Detta för att barnen får lov att uttrycka sig genom skapandet (Karlsson Häikiö, (2007).

Jederlund (2011) har genom vetenskapliga studier och dokumenterade erfarenheter kommit fram till att musik är ett viktigt redskap för andraspråksinlärning i förskolan.

Musikaktiviterna i förskolan ger barnen erfarenhet av språkliga mönster som meningsbyggnad, språkljud och språkrytm. Genom illustration av låttext kan ord och begrepp placeras i en kontext vilket stöder begreppsförståelsen. (Ehrlin, 2012)

Till skillnad från en talad konversation innehåller musik pitcher, melodier, rytmer, puls, mätta fraser som hjälper barnen att minnas ordförråd och grammatiska strukturer och att förstå den allmänna meningen. (Salcedo, 2002)

I en studie som Dahlbäck (2011) genomfört visade det sig att med sång och musik blir möjligheterna att variera och repetera språkliga färdigheter större för barnen och varje barn får större möjlighet att delta i musikaktiviteten. Detta då både musik och språk används i ett kommunicerande syfte.

Musik beskrivs som ett sätt för barn att erfara/uppleva gemenskap och för att förstärka sociala funktioner i barngruppen. (Ehrlin, 2012)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: