👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner & Algebra åk 9

Skapad 2019-01-16 21:18 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
En LPP för arbetsområdet Funktioner & Algebra i åk 9 .
Grundskola 9 Matematik
En LPP för arbetsområdet Funktioner & Algebrai åk 9.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

·       Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

·       Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.   (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

·      Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

  • Metoder för ekvationslösning.
  • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Vi kommer inom detta område använda läromedlets kapitel 2 som bas att utgå från. Vi kommer även att genomföra praktiska övningar samt lektioner med fokus på problemlösning och arbete tillsammans. Vi kommer att arbeta med begreppen funktion, graf, aritmetisk talföljd, ekvation och variabel som utgångspunkt för att sedan träna strategier för att lösa olika typer av matematiska problem. Fokus kommer att ligga på två områden: att kunna formulera egna uttryck och ekvationer för att kunna lösa olika problem samt att kunna hantera räta linjens ekvation och arbeta med den.  Vi kommer även att arbeta med olika talföljder och mönster samt hur man kan uttrycka dessa i en funktion. Vi kommer att arbeta med läxor som är kopplade till momentet och vi kommer att skriva en diagnos samt ett prov.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  • Eleven har (…) kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i (…) sammanhang på ett (…) fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett (…) fungerande sätt.
  • Eleven kan välja och använda (…) matematiska metoder med (…) anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med (…) resultat.
  • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett (…) sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med (…) anpassning till syfte och sammanhang.
  • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt (…).   (ur lgr 11)

Matriser

Ma
Matematik - Funktioner & Algebra åk 9

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven har förståelse för begreppen ekvation, variabel, funktion och graf. Eleven kan avläsa en tabell samt tolka enkla grafer.
Eleven har god förståelse för begreppen ekvation, funktion och graf. Eleven kan använda de olika begreppen för att lösa problem samt dra slutsatser.
Eleven kan resonera och argumentera utifrån begreppen och använder dem i sina resonemang och redovisningar. Eleven har djup förståelse i begreppens innebörd.
Rutinuppgifter och problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter för att beräkna olika värden. Eleven kan avläsa en graf. Eleven kan utläsa enkla samband mellan olika figurer eller tal.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg som kräver sammansatt information. Kan teckna egna funktioner och använda i beräkningar. Eleven kan teckna uttryck utifrån givna mönster.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och likheter och använda dessa i lösningar. Eleven kan själv ställa upp funktioner och arbeta utifrån dem. Eleven kan lösa ekvationer med hjälp av kvadrerings- och konjugatreglerna.
Resonemangsförmåga
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan beskriva hur hen har kommit fram till en lösning på ett enkelt sätt i skrift samt ge förtydliganden i tal.
Eleven kan välja mellan olika lösningsmetoder och uttrycksformer samt tydligt visa i skrift och tal hur hen kommit fram till en lösning.
Eleven kan lösa avancerade uppgifter och problem genom att prova sig fram och väga lösningsmodeller mot varandra. Eleven visar strukturerat och tydligt, samt med lämpliga begrepp, hur hen kommit fram till en lösning.