Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7

Skapad 2019-01-16 21:25 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
En LPP för arbetsområdet Geometri i åk 7.
Grundskola 7 Matematik
En LPP för arbetsområdet Geometri i åk 7.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

  • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
  • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
  • Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

(ur lgr 11)

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

(ur lgr 11)

Arbetssätt:

Vi kommer inom detta område använda läromedlets kapitel 3 som bas att utgå från. Vi kommer även att genomföra praktiska övningar samt lektioner med fokus på problemlösning och arbete tillsammans. Vi kommer att arbeta med 2-dimentionell geometri och framförallt behandla formerna: trianglar, fyrhörningar och cirklar. Vi kommer att arbeta med att beräkna vinkelsummor, konstruera (rita) figurer och behandla olika begrepp kring trianglar och vinklar. Vi kommer även att arbeta med begreppen omkrets och area samt hur dessa beräknas för rektanglar, trianglar, cirklar och sammansatta figurer. Vi kommer dessutom att arbeta med begreppet skala; vad det innebär samt hur man kan beräkna längder utifrån en förminskad bild.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  • Eleven har (…) kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i (…) sammanhang på ett (…) fungerande sätt.
  • Eleven kan välja och använda (…) matematiska metoder med (…) anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med (…)
  • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett (…) sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med (…) anpassning till syfte och sammanhang.

 (ur lgr 11)

Matriser

Ma
Matematik - Geometri åk 7

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan benämna de vanligaste figurerna samt redogöra för vad area och omkrets är. Eleven förstår vad begreppet skala innebär och hur det representeras.
Eleven behärskar de matematiska begreppen och visar förståelse för dem. Eleven kan ge djupare beskrivningar kring area, omkrets och skala samt vad de innebär.
Eleven har djup förståelse för de matematiska begreppen och hur de kan påverka varandra. Eleven har en fördjupad kunskap i begrepp kring vinklar och polygoner.
Rutinuppgifter
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter för att beräkna vinklar, area, omkrets samt längder utifrån skala. Eleven kan grunderna i att rita olika figurer.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg som kräver sammansatt information. Eleven kan konstruera figurer utifrån givna parametrar. Eleven kan lösa uppgifter med sammansatta figurer.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och förändra enheter samt dela upp figurer. Eleven kan utgå ifrån matematiska begrepp för att se samband.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar area och omkrets. Eleven kan utifrån bild och text beräkna avstånd med hjälp av skala.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan använda olika hjälpmedel samt dela upp uppgiften för att kunna se de olika stegen som behöver beräknas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: