Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 7

Skapad 2019-01-16 21:35 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
En LPP för arbetsområdet Bråk i åk 7.
Grundskola 7 Matematik
En LPP för arbetsområdet Bråk i åk 7.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

  • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
  • Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
  • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.    (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med bokens 5 kapitel som bas. Vi kommer att arbeta med bråktals uppbyggnad och hur man kan göra för att jämföra bråktal. Vi kommer att arbeta med begreppen förkortning och förlängning som sedan används för att kunna addera och subtrahera bråktal med varandra. Eleverna kommer även arbeta med sambanden mellan bråkform – decimalform – procent. Under lektionerna kommer vi arbeta med genomgångar och gemensamt arbete, vi kommer även arbeta med läroboken och göra gemensamma praktiska övningar. Arbetet kommer att använda teoretiska resonemang men även ta hjälp av praktiskt material för att tydliggöra de matematiska aspekterna.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  •  Eleven för (…) underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan (…) att ge (…) förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett (…) fungerande sätt.
  • Eleven kan välja och använda (…) matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med (…) resultat. (ur lgr 11)

 

Matriser

Ma
Matematik - Bråk åk 7

F
E
C
A
Förståelse för bråk begreppet
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven visar grundläggande förståelse för bråk och decimalform. Eleven kan räkna med olika bråktal och göra enkla beräkningar med olika bråk.
Eleven visar god förståelse för bråk begreppet och kan göra beräkningar i addition och subtraktion med bråktal. Eleven är relativt säker på att förkorta och förlänga bråktal.
Eleven visar mycket god förståelse för bråk begreppet och kan göra avancerade beräkningar i addition och subtraktion med bråktal. Eleven är säker på att förkorta och förlänga bråktal.
Resonemangsförmåga
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan föra enkla resonemang och ge förklaringar till hur man använder bråktal och hur beräkningar med dessa kan göras.
Eleven kan göra något djupare reflektioner och föra diskussioner kring hur beräkningar med bråktal kan genomföras. Eleven visar goda kunskaper kring bråktals uppbyggnad.
Eleven kan dra avancerade slutsatser och föra tydliga argument kring hur beräkningar med bråktal kan genomföras. Eleven visar mycket goda kunskaper kring bråktals uppbyggnad.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar bråk tal. Eleven kan utifrån bild och text lösa enkla problem.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan dela upp uppgiften för att kunna se de olika stegen som behöver beräknas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: