Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema år 7 v. 38-42

Skapad 2019-01-17 09:37 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Du ska jobba med saga. Lyssna på sagor, lära vad som är typiskt för saga. Vi går igenom olika typer av sagor; folksaga, konstsaga och fabel. Du ska också analysera en saga utifrån genrens kännetecken. Avslutningsvis kommer du få skriva en egen saga.
Grundskola 7 Svenska
Du ska jobba med genren saga. Vi går igenom olika typer av sagor; folksaga, konstsaga och fabel. Du kommer att få läsa flera klassiska sagor som du säkert känner igen. Du ska också analysera en saga utifrån genrens kännetecken. Avslutningsvis kommer du få skriva en egen saga och arbeta med kamratbedömning.

Innehåll

LGR-11

Arbetsgång

Vi läser och lyssnar till olika typer av sagor.

Vi går igenom genren under flera lektionspass där du får lära dig de typiska kännetecknen för genren. Vi kommer prata om fabel, folksaga och konstsaga. Samt nämna några kända sagoförfattare.

Vi kommer arbeta med att analysera en saga och träna på läsförståelse. Vi diskuterar budskap.

Du skriver en egen saga vid ett särskilt skrivtillfälle och ger därefter respons på en kamrats saga. Du bearbetar din saga och sedan lämnar du in den för bedömning.

 

 

Skrivuppgiften

Du kommer få i läxa att planera din saga i stora drag från början till slut. Den förberedelsen är viktig att den blir gjord innan själva skrivtillfället här i skolan. I den uppgiften finns också sagans dramaturgi illustrerad i form av en spänningskurva. Den är också till hjälp när du planerar sagans innehåll. Det är även bra att läsa i dina anteckningar om konstsagor och folksagor, så att du får tips när du planerar. Tänk på att du ska träffa genren så mycket det går.

 

Att skriva en faktatext.

ATT SKRIVA EN FAKTATEXT

Din faktatext om sagor ska innehålla fakta om vad en saga är, folksagor, Tusen och en natt, konstsagor samt text om en sagoförfattare och hans/hennes verk.

 

Att skriva en faktatext innebär att du så objektivt som möjligt ska redogöra för ett visst ämne, som nu om olika sorters sagor och sagoförfattare.

Du ska använda flera olika källor, t.ex. ne.se, wikipedia, läroböcker som finns i salen. Du måste hela tiden vara källkritisk och fundera på vem som skrivit texten, i vilket syfte, kan du lita på källan osv.

Så här kan du arbeta:

 • Samla fakta från minst två källor. Läs och anteckna. Glöm inte att anteckna författare till källan och årtal när den skrevs. Läs och anteckna. Tänk på att hela tiden sätta rubriker på allt du antecknar, så att du vet vad varje stycke handlar om. Det underlättar arbetet som kommer sedan, nämligen att ordna alla anteckningar.
 • Anteckna med egna ord. När du skriver en faktatext är det viktigt att du använder egna ord och inte skriver av exakt vad som står i dina källor. Meningen med uppgiften är ju att du ska skriva en egen redogörelse utifrån fakta som du hämtat från olika källor.
 • Ordna dina anteckningar. När du läst allt du tror du behöver läsa och gjort alla anteckningar, är det dags för dig att ordna anteckningarna efter en plan – eller disposition – som du sedan kan följa när du skriver. Planen bör vara så logisk att läsaren kan följa dina tankegångar. Ha gärna en kort inledning och sammanfatta det viktigaste i slutet.
 • Skriv ett första utkast. Eftersom det är viktigt att fånga läsarens intresse bör du fundera extra mycket på de första meningarna.
 • Bearbeta det du skrivit. Precis som vid alla andra skrivuppgifter måste du arbeta igenom ditt första utkast. Kontrollera först och främst att alla faktauppgifter stämmer. Kontrollera den språkliga utformningen så att du inte får med några onödiga fel.
 • Skriv en källförteckning. Diskutera också deras trovärdighet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva

Kommunikativ kvalité

Syfte och begriplighet
fungerar i huvudsak i det tänkta sammanhanget
fungerar relativt väl i det tänkta sammanhanget
fungerar väl i det tänkta sammanhanget
Medveten om mottagare
gör försök att anpassa texten till läsaren
är anpassad till läsaren
är väl anpassad till läsaren

Innehåll

Utveckling av innehåll Genremedveten
innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
innehåller viktiga uppslag som utvecklas relativt väl
genrens möjligheter utnyttjas
Berättande text
texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp

Struktur

Uppbyggnad
uppbyggnaden är enkel främst kronologisk
uppbyggnaden är relativt komplex, och sagans dramaturgi följs relativt väl
uppbyggnaden är komplex och följer sagans dramaturgi
Textbindning
enkel textbindning genom sambandsord (t ex och, men, när)
utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t ex eftersom, därför att)
välutvecklad och varierad textbindning

Språk

Ordval
du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
du skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt. Du använder dig av liknelser och metaforer.
Tempus
tempus är i huvudsak korrekt
tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv
tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

Skiljetecken
du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder reglerna för skiljetecken
Styckemarkering
du försöker dela in texten i stycken
relativt väl fungerande styckeindelning
väl fungerande styckeindelning
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel
Respons
Ge respons
du ger enkla omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
du ger utvecklade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
du ger välutvecklade och nyanserade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
Ta emot respons
du gör försök att bearbeta din text så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
du har bearbetat din text relativt väl så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
du har bearbetat din text väl, så att den blir tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: