👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tag i Matte 2019-20

Skapad 2019-01-17 15:24 i Fageredsskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 Matematik
Vi jobbar vidare med Favoritmatematik som huvudbok. Undervisningen kommer att vara inkluderande, formativ och kollaborativ.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utveckla

Du kommer att formulera och lösa problem med hjälp av matematik

Du kommer att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Du kommer att lära dig att välja vilken matematisk metod som är den rätta för att lösa en uppgift

Du kommer att lära dig att använda din matematiska förmåga i vardagliga situationer, såsom avstånd, pengar, former etc

 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna forma siffrorna och förstå hur många ett tal representerar upp till 20

Ramsräkna upp till 50

Du ska kunna skilnaden mellan hälften/dubbelt

Veta vad en tallinje är

Räkna nedåt från tio

Du ska kunna använda + - > < =

Du ska känna till hur man mäter längder, massor och volymer

Du ska veta vilka tal som kommer efter och före upp till 20

Du ska kunna uppskatta antal upp till 10

Du ska veta vad en 10-kompis är

Du ska kunna ental, tiotal och hundratal

Du ska kunna namnge geometriska former, såsom kub, klot, pyramid, kon, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. 

Du kommer att visa att du kan detta när vi arbetar. Vi kommer också ha diagnoser under läsåret

Du ska bedömas formativt, där alla svar är OK, men kanske inte alltid är det rätta. Det intressanta är ju hur du tänker och får en förståelse för hur du tänker och kan komma vidare

Du förstår vad programmering är

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att prova på olika sätt att lära dig.

Du kommer att göra matematikövningar inomhus och utomhus, spela mattespel,  räkna i böcker med papper och penna och jobba praktiskt.

Du kommer att få programmera Blue Bots

Du kommer att få arbeta kollaborativt, i olika grupper, , där du tillsammans med gruppen kommer fram till ett svar eller en fundering, som vi sedan kan diskutera i klassen

Du kommer att få arbeta och fundera själv

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3