Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2019-01-18 12:54 i Tångringsgården Borlänge
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån de yngsta barnens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska miljön. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö18).

Innehåll

Nuläge

I barngruppen finns barn i åldrarna 1-3 år med ett stort rörelsebehov och är även intresserad av sång och musik. Vi har också uppfattat ett  intresse av Babblarna hos samtliga barn och alla är bekanta med Babblar figurerna som ett inspirerande lekmaterial. 

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner och våra utvecklingsområden.

.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är.

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek. Vi tränar motoriken med Bobbo.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. 

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Använder oss av TAKK (tecken som stöd).

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Vi följer årstidsväxlingarna.

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i barnets Lärlogg och genom avdelningens pedagogisk dokumentation.

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

De ansvariga för gruppen ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Vid planeringar.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: