Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö- och energibegrepp Kap1-3

Skapad 2019-01-21 13:17 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Hållbart samhälle
Grundläggande om begrepp och tillämpning av termer som handlar om hållbar utveckling, miljö, biologisk mångfald och energi, som energiprincipen och olika energiformer. Undervisningen varvas med teori, arbetsuppgifter och en del praktiska övningar.

Innehåll

Under moment 1 arbetas utifrån kursbokens kapitel 1-3 med lärarledda lektioner, arbetsuppgifter, praktiska övningar samt diskussioner. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.

Resursmapp till arbetsuppgifter, Powerpoint mm

Uppgifter

 • Energiomvandlingar

 • Prov1 miljö- och energibegrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
  Hål  -
 • Ekosystemens struktur, dynamik och bärkraft samt betydelsen av biologisk mångfald.
  Hål  -
 • Miljöhot och utmaningar där livsstilens och behovens konsekvenser speglas genom att man till exempel använder ekologiska fotavtryck.
  Hål  -
 • Naturliga och av människan skapade kretslopp samt kretsloppssamhällets organisation.
  Hål  -
 • Energi- och resursanvändning i samband med livsmedel, boende, transporter och övrig konsumtion.
  Hål  -
 • Energiprincipen, energikvalitet och verkningsgrad samt fysikaliska och kemiska beräkningar och resonemang.
  Hål  -

Matriser

Hål
Miljö- och energibegrepp Kap1-3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga 1
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Eleven redogör utförligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Förmåga 2
Identifiera och avgränsa
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet enkla problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla egna undersökningar samt drar enkla slutsatser ur dessa med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet enkla problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla egna undersökningar samt drar enkla slutsatser ur dessa med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
Eleven identifierar och avgränsar med säkerhet komplexa problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ med stöd av kemiska och fysikaliska beräkningar och resonemang. Under arbetets gång utvecklar eleven nya frågeställningar och testar dem. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet och motiverar sitt val med nyanserade omdömen samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
Förmåga 3
Presentera
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med enkla ritningar, planer och modeller. I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
Förmåga 4
Utvärdera
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Förmåga 5
Bedömer egna förmågan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: