Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Sverige

Skapad 2019-01-21 15:49 i Tjärnaskolan Borlänge
Geografi Sverige i åk 4.
Grundskola 4 Svenska Geografi Samhällskunskap
Under årskurs 4 kommer vi att läsa Sveriges geografi. Vi kommer att arbeta med naturtyper, klimat och kartor. I arbetsområdet kommer ämnena geografi, samhällskunskap och svenska att integreras.

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Syftet med undervisningen är att du ska:

 • lära dig om Sveriges natur.
 • analyser hur naturens egna processer och människors verksamhet formar och förändrar livsmiljöer i Sverige.
 • utforska och analysera samspelet mellan människor, samhälle och natur i olika delar av Sverige.
 • göra geografiska analyser av Sverige med hjälp av kartor .

Mål för undervisningen är att du ska kunna följande om Sverige:

 • naturtyperna och vad som är typiskt för svensk natur,
 • naturresurser som forsande vatten, skog, lerjord och järnmalm, samt vad de används till,
 • hur landet delas in i olika områden, de tre landsdelarna och landskapen samt känna till indelningen i län, landsting och kommuner, 
 • geografiska platser, som t.ex. berg, hav, sjöar och städer
 •  klimatet i Sverige.

Du ska känna till:

 • olika sorter kartor, t.ex. geografiskkarta, klimatkarta, befolkningskarta,
 • hur Sverige har förändrats av inlandsisar,
 • var folk bor i Sverige och varför dessa platser är befolkade,
 • hur väder och klimat skiljer sig åt i vårt avlånga land,
 • centrala ord och begrepp för att kunna läsa och skriva om geografi.

Hur ska vi arbeta?

Hur arbetar vi?

Vi utgår från grundboken Puls Geografi Sverige, där vi använder faktatexter som vi lyssnar på och läser ur.

Vi har genomgångar.

Vi använder kartor och kartböcker.

Filmen, Geografens testamente – Den stora Sverigeresan som finns på UR kommer vi att titta på.

Egen fördjupning av minst ett landskap.

Vi kommer att ta hjälp av varandras tankar och kunskaper genom diskussioner.

Bedömning

Bedömning sker genom delaktighet i samtal, diskussioner, redovisning och prov där du visar dina kunskaper utifrån målen. Arbetet med landskapet/landskapen som du genomför.

 • din förmåga att använda kartboken 
 • din förmåga att tolka kartor för att göra geografiska jämförelser mellan olika platser
 • hur du använder dig av geografiska begrepp i samtal och skrift om geografi

Mål för undervisningen är att du ska kunna följande om Sverige:

 • naturtyperna och vad som är typiskt för svensk natur,
 • naturresurser som forsande vatten, jordbruksmark, skog,  järnmalm, samt vad de används till,
 • hur landet delas in i olika områden, de tre landsdelarna och landskapen samt känna till indelningen i län, landsting och kommuner, 
 • geografiska platser, som t.ex. berg, hav, sjöar och städer
 •  klimatet i Sverige.

Du ska känna till:

 • olika sorter kartor, t.ex. geografiskkarta, klimatkarta, befolkningskarta,
 • hur Sverige har förändrats av inlandsisar,
 • var folk bor i Sverige och varför dessa platser är befolkade,
 • hur väder och klimat skiljer sig åt i vårt avlånga land,
 • centrala ord och begrepp för att kunna läsa och skriva om geografi, samhällskunskap och fysik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6

Matriser

Sv Sh Ge
Sverige

Geografi och samhällskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Naturtyperna
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska berätta om naturtyperna i Sverige.
Du har grundläggande kunskaper om naturtyperna i Sverige.
Du har goda kunskaper omnaturtyperna i Sverige.
Du har mycket goda kunskaper om naturtyperna i Sverige.
Naturresurser
Forsande vatten, jordbruksmark, skog, järnmalm, samt vad de används till.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska berätta om naturresurser.
Du för enkla resonemang om naturresurser.
Du för utvecklade resonemang om naturresurser.
Du för välutvecklade resonemang om naturresurser.
Sveriges indelning
Var landdelarna och landskapen är placerade och heter.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska berätta om några landskap.
Du har grundläggande kunskaper om de tre landsdelarna och några av landskapen.
Du har goda kunskaper om de tre landsdelarna och några av landskapen.
Du har mycket goda kunskaper om de tre landsdelarna och landskapen.
Sveriges indelning
Län, landsting och kommuner.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska berätta om strukturer i samhället
Du har grundläggande kunskaper om hur strukturer i samhället är uppbyggda.
Du har goda kunskaper om hur strukturer i samhället är uppbyggda.
Du har mycket goda kunskaper om hur strukturer i samhället är uppbyggda.
Geografiska platser
Kartkunskaper som t.ex. berg, hav, sjöar och städer.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska berätta om geografiska platser.
Du har grundläggande kunskaper om geografiska platser.
Du har goda kunskaper om geografiska platser.
Du har mycket goda kunskaper om geografiskaplatser.
Kartor
Avändning av geografiska kartor.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska söka fakta ur geografiska kartor.
Du har grundläggande kunskaper i att söka fakta ur geografiska kartor.
Du har goda kunskaper att söka fakta ur geografiska kartor.
Du har mycket goda kunskaper att söka fakta ur geografiska kartor.
Kartor
Användning av olika sorters kartor som klimat- och befolkningskartor.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska berätta om klimat- och befolkningskartor.
Du har grundläggande kunskaper om klimat- och befolkningskartor.
Du har goda kunskaper om klimat- och befolkningskartor.
Du har mycket goda kunskaper om klimat- och befolkningskartor.
Naturens utfomning
Inlandsisens påverkan av naturens utformningen.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska berätta om inlandsisens påverkan av naturen.
Du har grundläggande kunskaper om inlandsisens påverkan av naturen.
Du har goda kunskaper om inlandsisens påverkan av naturen.
Du har mycket goda kunskaper om inlandsisens påverkan av naturen.
Befolkade platser
Platsers olika befolkningstäthet.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska berätta om var folk bor och varför dessa platser är befolkade.
Du har grundläggande kunskaper var folk bor och varför dessa platser är befolkade.
Du har goda kunskaper var folk bor och varför dessa platser är befolkade.
Du har mycket goda kunskaper var folk bor och varför dessa platser är befolkade.
Centrala ord och begrepp y aspekt
Läsa, skriva och samtala om Sveriges geografi och samhällsstruktur.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska använda centrala ord och begrepp.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Klimat och väder
hur det skiljer sig åt i vårt avlånga land.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska berätta om hur klimat och väder skiljer sig åt i vårt land.
Du har grundläggande kunskaper om hur klimat och väder skiljer sig åt i vårt land.
Du har grundläggande kunskaper om hur klimat och väder skiljer sig åt i vårt land.
Du har mycket goda kunskaper om hur klimat och väder skiljer sig åt i vårt land.
Centrala ord och begrepp
Läsa, skriva och samtala om Sveriges klimat.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen när du ska använda centrala ord och begrepp,
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: