Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Språk och Rörelse vt-19

Skapad 2019-01-22 10:27 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Med hjälp av rörelse, skapande och utforskande ska barnen få upptäcka alla våra rum på förskolan.

Innehåll

Nuläge

Nu har vi kommit några veckor in på vårterminen. Barngruppen har landat och känns trygga och redo för lite utmaningar. Vi har sett att de är intresserade av att få upptäcka våra rum, experimentköket, ateljén, torget och utomhusmiljön. 

Mål

Vi ska utmana våra barn inom följande områden;

hälsa/välbefinnande

rörelse

språk 

matematik

samt introducera barnen i hur vi kan utnyttja våra olika rum.

 

Syfte

Barnen ska känna att de har meningsfulla dagar på förskolan. Vi vill uppnå en trygg och lustfylld miljö.

Vi har sett att vi har flera barn som behöver träna sitt språk, sitt uttal och bygga ett rikt ordförråd. Vi vill att barnen ska utveckla sitt matematiska tänkande och därigenom förstå sin omvärld. Därför tänker vi även lägga ett extra fokus på matematik under våren. 

Alla barn behöver röra på sig för att må bra. Rörelse lägger grunden för ett välmående och hälsosamt liv. Alla ska få uppleva att rörelse är glädjefyllt och härligt.

Motorik främjar barnens utveckling av både språk och matematik.

Vi vill att alla våra rum ska bli utnyttjade och bli naturliga utrymmen för barnen att vilja vistas i.

Genomförande

Hur gör vi?

Vi har avsatt olika dagar för olika aktiviteter i våra gemensamma rum på förskolan.

Vi ska utveckla våra läsgrupper som vi har en gång/v. 

Vi har rörelse-pass minst en gång/v. 

Vi lägger stor vikt vid utevistelse.

Vi jobbar aktivt med matematiska termer och låter barnen undersöka samt reflektera över olika problem.

Vi delar oss i mindre grupper och besöker ateljén en dag/v där vi provar skapande med olika tekniker samt experimentköket där vi utforskar olika fysikaliska och kemiska experiment m.m.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar löpande under arbetets gång, med hjälp av foto och film.

Ansvar

All personal på avdelningen är ansvarig för arbetet

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar tillsammans i arbetslaget på vår planering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: