Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text SvA - årskurs 4

Skapad 2019-01-22 13:57 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet arbetar vi med återberättande text.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • Du ska förstå syftet med en återberättande text 
 • Veta hur innehållet ska organiseras
 • Veta i vilken tempus du ska skriva en återberättande text i 
 • Känna till och kunna använda olika typer av tidsord
 • Skriva en egen återberättande text där du berättar om något du varit med om

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • arbeta i Zick Zack-böckerna
 • läsa olika typer av återberättande texter
 • öva praktiskt på att skriva de olika delarna (inledning, händelser i kronologisk ordning och avslutning)
 • ha gemensamma genomgångar
 • ha enskilt arbete
 • ha diskussion i grupp

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
 • du har en korrekt struktur på din återberättande text (inledning, händelser i kronologisk ordning, passande avslutning)
 • du använder dig av personliga pronomen
 • har en röd tråd i din text
 • du använder dig av tidsord för att orientera läsaren i vilken ordning dina händelser sker

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
Återberättande text - årskurs 4

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
Använder återberättandet för att berätta om något självupplevt. Kan identifiera en återberättande text.
Använder återberättandet för att återge händelser av olika slag. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att återberättande text kan användas för att återge och beskriva händelser. Förstår att dagböcker, biografer, nyhetsartiklar m.m. kan vara återberättande texter. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att berättande text kan skrivas för många syften och för olika målgrupper. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Håller sig huvudsakligen till ämnet, men den "röda tråden" är svag.
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en "röd tråd".
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig "röd tråd".
Håller sig till ämnet och utvecklar innehållet på ett lämpligt för ämnet och effektivt sätt utan att tappa den "röda tråden".
STRUKTUR
Skriver en enkel redogörelse men utan någon tydlig struktur: - ingen information om vem, var och när - skriver enligt en talspråksstruktur och gör alla händelser lika viktiga - enkel avslutning
Har en i huvudsak fungerande struktur.: - kort information om vem, var och när - återger händelserna i kronologisk ordning och lägger till lite information vid de viktigaste händelserna - enkel utvärderande avslutning.
Har en relativt väl fungerande struktur: - orientering om vem, var och när med för sammanhanget viktiga detaljer - återger händelserna kronologiskt och utvecklar de viktigaste händelserna samt beskrivningarna av de viktigaste personerna - en mer omfattande avslutning med utvärderande kommentarer
Har en väl fungerande struktur: - ger all relevant bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten - återger händelserna i kronologisk ordning, utvecklar händelserna samt tolkar dessa med liknelser/metaforer och inkluderar personliga reflektioner samt kommentarer - skriver en sammanfattande avslutning som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder få av de språkliga drag som är typiska för återberättande text: - ett litet urval av sambandsord för tid, t.ex.; "sen", "och sen" - återger varken direkt eller indirekt tal - upprepar namn istället för att använda pronomen
Använder några av de språkliga drag som är typiska för återberättande text: - begränsat urval av sambandsord för tid - återger direkt tal och/eller indirekt tal - börjar använda pronomen
Använder korrekt de språkliga drag som är typiska för återberättande text: - har en större variation av sambandsord för tid - återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion - använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för återberättande text: - skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid - återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion på ett effektivt sätt - använder namn och pronomen korrekt och på ett medvetet sätt för att underlätta för läsaren
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: