Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer, värden och barns inflytande - personal

Skapad 2019-01-22 15:48 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
På förskolan utvecklar barnen sina förmågor och förståelse för alla människors lika värde samt respekt för sin lärmiljö och allt levande. I enlighet med läroplanens strävansmål är barnens inflytande en central del för att uppnå mål under barnens hela vistelsetid över dagen.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?
Barnen visar sympati för varandra då någon är ledsen. Vissa av barnen säger stopp i leken vid konflikt, medan andra ofta söker upp oss vuxna för stöd. Barnen plockar undan då vi påminner efter avslutad lek. Barnen är delaktiga i verksamheten genom att vi personal hela tiden utgår från barnen intresse i våra planeringar, både av undervisningstillfälle och avdelningens utformning. Barnen deltar i tillfällen för reflektion då vi återkopplar till tidigare aktiviteter. Detta är något vi sett genom observation, dokumentation och reflektion.
Syfte och mål      
På förskolan utvecklar barnen sina förmågor och förståelse för alla människors lika värde samt respekt för sin lärmiljö och allt levande. I enlighet med läroplans strävansmål är barnens inflytande en central del för att uppnå mål under barnens hela vistelsetid över dagen.
Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  
Barnen utvecklar sin förmåga att samarbeta med andra genom att:
 • - leker med olika barn 
 • - hanterar konflikter med kamrater 
 • - finner glädje att leka med olika barn i gruppen 
 • - uppvisar ansvar att plocka undan själva 
 • - uppvisar ansvar till att vara rädd om leksaker och material. 
 •  
 • Barnen utvecklar sina förmågor att öva inflytande genom att:
 • - deltar i planering, genomförande och utvärderingar i projektprocesser. 
 • - deltar i möten tillsammans med personal och andra kamrater där etiska dilemman och livsfrågor samtalas om.  
 • - är aktiva och deltar i lärmiljöernas utformning.  
 • - är delaktiga utifrån sina intressen och erfarenheten de demokratiska processer och har inflytande i sin vardag. 

 
Vi har nått målen när
Hur ser vi att ett lärande skett?
När vi ser att barnen tar till sig stopptecknet som ett hjälpmedel i konflikter. I samtal och reflektion följer vi barnens tankar kring konflikter och ansvar för vårt material. Detta är något som vi arbetar med genom hela dagen, någonting som vi arbetar med fortlöpande under barnens vistelsetid. 
Genomförande  
Hur ska barnen ges möjlighet att lära sig?
 • Undervisning kommer att ske i mindre barngrupper där barnen är i blandade åldrar.
 • Vi fortsätter att använda oss av älgen Ture, som nu fått en kompis. Älgarna blir en grund för vårens arbete kring normer, värden och barns inflytande. Som en uppstart får barnen komma med förslag på namn till den nya älgen, sedan får barnen genomföra en omröstning där älgens namn bestäms. 
 • Älgarna dramatiserar olika situationer för barnen, som sedan ligger till grund för samtal om olika dilemman. Hur vi talar till medmänniskor och hur vi agerar i vår miljö är sådant som dramatiseras och reflekteras över. 
 • Vi fortsätter arbeta med att säga stopp och göra stopptecken, ett verktyg som barnen kan använda i situationer där konflikter uppstår. Stöttar upp med bilder på stopptecken i avdelningens miljö, som hjälp både för oss pedagoger och barnen.  
 • Vi arbetar för att märka upp sakers plats på avdelningen, för att stötta barnen i att ta ansvar för leksaker, material och att plocka undan. Vi introducerar lekfulla sätt som lockar barnen i undanplockning av leksaker och material (Ex. uppdragskort för undanplockning, städlåt och lärplattan som stöd i hur många saker man ska plocka undan)
 • Vi pedagoger fortsätter att följa barnens intresse genom hela projektet genom observation, reflektion och återkoppling med barnen. Vi arbetar med att under aktivitetens uppstart först se tillbaka på vad vi gjorde sist. Där kan vi se vad barnen intresserade sig för och se vad de tog med sig sen sist. Synliggöra lärande även för barnen.
När kan de lära sig det?
Detta är ett arbete som genomsyrar hela dagen på förskolan. Vi planerar undervisningstillfällen tisdag, onsdag och torsdag där barnen delas in i mindre grupper både ute- och inomhus. 
Hur organiserar vi barngrupp och pedagoger?
Vi fortsätter arbeta med två grupper. En grupp inne och en grupp ute på förmiddagarna.
Hur förbereder vi varje undervisningstillfälle? 
Dels under reflektionstillfällen utifrån förra veckan där vi kan reflektera kring barnens intressen, vårt syfte, mål och hur vi ska fortsätta för att nå målen. På morgonen innan undervisningstillfälle finns tid att förbereda rent praktiskt då vi tar emot barnen ute.
Hur behöver pedagogen förbereda sig? 
Vi behöver se över hur vi löser dramatisering med älgarna, tekniskt. Vilken/vilka appar vi ska använda. Se till så att material vi behöver finns tillgängligt på förskolan.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: