Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering somaliska årskurs 9 Uppsala

Skapad 2019-01-23 09:57 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Pedagogiska planeringa somalika årskurs 9 VT 2020
Grundskola 9 Modersmål
Planeringer gäller för dig som läser somaliska som modersmål år 2020 är årkurs 9

Innehåll

Arbetsområde

Skriva, prata, läsa och kultur

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

 du ska träna på uttal, betoning och satsmelodi samt olika talade variationer.
du ska lära  dig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.
Att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter, och se skillnader i språkanvändning beroende på sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Att använda lässtrategier för att förstå och tolka texterna. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.
Att kunna reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till sin själv och sitt vardagsliv.
Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att skriva olika typer enkla texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag: recension och rapport.
Att skapa förståelse för kultur, vardagsliv, tradition och språkliga uttryckssätt i  somaliska. 
Att kunna producera något som kopplar till  somaliska kultur, och sen kunna visa och berätta om sina tankar och idéer som ligger bakom dessa.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning: 

Nyheter och media:  v3-6
Skönlitteratur:  v7-10
Faktatexter: v11-15
Gammal 16-18
Berättande texter:  v19-25
Recensioner till nyheter och skönlitteratur. Skriva egna nyheter med instruktionen
Presentation
Att lära sig att använda en lexikon.


Arbetsmetoder:

Läsa och förstå gamla berättelser, berättande texter, faktatexter, skönlitteratur och nyheterna.
Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texterna och att göra kopplingar till sig själv och vår värld.   
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek med tecken, ord, typiska språkliga drag och meningar.
Använda digitala verktyg att insamla informationen och förbereda för presentation.
Att prova slå upp ett ord i en lexikon.
Gå genom strukturerna av nyheter och prova att skriva ett eget reportaget som journalist. 
Att skriva recension med de sex frågornas metod, och en berättande text med olika sinnen: lukt, syn, känsel, smak och ljud.

Eleven har uppnått målen när...

När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger. (presentation)
När du visar förståelse för texterna/filmerna och muntligt/skriftligt kan presentera/sammanfatta centrala delar med relativt god tydlighet. 
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna, ställa och besvara frågor, samtala om texterna/filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor och åsikter.. 
När du visar förståelse av de gamla berättelserna, fakta texter, berättande texter och skönlitteratur och kan resonera och kommentera utifrån egna livserfarenheter och även göra jämförelser med hur det är i Sverige.
När du visar förståelse för nyheters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp, och kan producera en egen. 
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja för grupparbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: