Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering vt-2019 snigeln

Skapad 2019-01-23 12:07 i Rödklövergatans förskola Ale
Babblarna
Förskola

Vi har valt att arbeta med Babblarna

Innehåll

Bakgrund/Varför?

På Rödklövergatansförskola har vi valt att lägga stort fokus på barns språkutveckling.Vi pedagoger har sett att många barn visat intresse för Babblarna, inte minst för den medryckande musiken. Då materialet kring Babblarna är till för att på ett roligt och lustfyllt sätt förstärka de yngre barnens språkutveckling kommer vi arbeta med detta som tema under läsåret. Vi vill få in matematik, språk & kommunikation, natur & teknik, rörelse och värdegrund. I materialet kring Babblarna arbetar man också med tecken som stöd som förstärker språkutvecklingen.

 Vi kommer att koppla varje figur till olika områden kopplade till läroplanens mål.

 
 

Dadda - natur, miljö och teknik

Diddi - kreativt skapande

Doddo - värdegrunden

Bibbi - matematik

Babba - språk

Bobbo - rörelse/motorik

metod/aktiviteter

Vi kommer att introducera Babblarna med hjälp av den medryckande musikvideon. I samband med samlingar läser vi böcker,använder flanosagor och presenterar varje babblare och deras intresseområden undan för undan. Utifrån barnens intressen och funderingar går vi vidare och utvecklar temat mot läroplanens mål i de olika områdena. 

Vi kommer att använda oss av tecken som stöd i vardagssituationer, samlingen och i matramsorna. Vi kommer också att ha sagostunder med hjälp av flanosagor, sagopåsar och storbild (kanonen).

 

UPPFÖLJNING

Vi kommer att dokumentera arbetet och barnens utveckling och lärande i text och bild i barnens lärloggar på Unikum och tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga.

UTVÄRDERING

ANALYS

UTVECKLING

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: