Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och kretsar kring el åk 5

Skapad 2019-01-24 09:03 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Fysik Teknik Kemi
I detta arbetsområde ska du få lära dig om energiprincipen, du ska lära dig mer om var vår energi kommer ifrån och hur vi kan hushålla med den. Du kommer få lära dig många nya begrepp och du ska öva din förmåga att kommunicera och ta ställning i frågor som rör vår energianvändning. Vi kommer även jobba med NTAs Krestar kring el för att få arbeta lite praktiskt med elektiska kretsar mm.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

1.       Vi går igenom och konkretiserar målen. Vad betyder de? Vad är det vi ska lära oss?

2.       VÖL: Vad vet vi?,  Vad vill vi lära oss?, Hur kan vi jobba?

Så här beaktar vi att IKT integreras:
Vi använder dator och projektor (Smart board) när vi ser på filmer (sli.se). Vi använder internet (besöker olika hemsidor) för att söka mer information.

Elektricitet:

https://www.sli.se/r/9ff8

Spara el/energi:

https://www.sli.se/r/948w

Vi lär oss om energi (energiformerna):

https://www.sli.se/r/9WRZ?sr=387e0627819751f9bec1c0055803c9cd

Förnybar energi:

https://www.sli.se/r/9Szk

Energikällor:

https://www.sli.se/r/941v

Så här funkar magnetismen:

https://www.sli.se/r/8x1G

Öva begrepp med denna quizlet

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet:
Vi pratar om betydelsen av olika begrepp och ord som förekommer i arbetsområdet. Vi utgår från vårt läromedel Koll på NO 5 och kapitlet som heter Energi. Vi skriver loggboksanteckningar och förklarande/beskrivande texter.

 

Konkretisering av mål som kommer bedöma

·         Hur du kan ge exempel på vad vi behöver energi till och du ska kunna ge exempel på energikällor.

·         Hur du kan förklara vad energiprincipen innebär.

·         Du ska kunna förklara skillnad mellan förnybar och icke förnybar energi.

·         Du ska känna till och kunna förklara hur en elektrisk apparat fungerar ex. en elvisp

·         Du kan resonera om var vi får vår energi ifrån, hur vi kan spara energi, och hur vår energiförbrukning förändrats över tid.

·         Du kan påtala för och nackdelar med energianvändning och framställning för individ, samhälle och miljö.

 

Bedömning                 

Vi använder DINO-matriserna som underlag för bedömning.

Du blir bedömd på hur väl du använder och förstår ord och begrepp inom arbetsområdet, hur du deltar i klassrumssamtal och hur du dokumenterar ditt lärande.

Du kommer få skriva en ställningstagande text om energi och energianvändning. Den bedöms enligt DINO-matrisen.

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/sandra_hilberth_edu_stockholm_se/Documents/Energi%20%C3%A5k%205.pptx?d=w5c64afe73ea34f5e8a3225f82ce7650a&csf=1&e=F18cig

 

Uppgifter

 • Diagnos energi

 • Ställningstagande text om fossila bränslen, koldioxidutsläpp och energianvändning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk Ke
Energi åk 5

Rubrik 1

Förmåga att ta ställning och motivera.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Frågor att sälla sig: Vad tycker du i den här frågan? Varför tycker du så? Finns det argument för och emot? Finns det några naturvetenskapliga argument i den här frågan? Vilka argument är viktigast? Varför är just dessa viktiga? Varför tror du att människor tycker olika i den här frågan? Vad kan ditt och andras ställningstagande leda till?
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med sakliga argument (inklusive naturvetenskapliga argument). Eleven kan utveckla och beskriva sina argument.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med sakliga argument (inklusive naturvetenskapliga argument) såväl för som emot. Eleven skiljer mellan argument som baseras på fakta respektive värderingar. Eleven kan utveckla och beskriva sina argument. Naturvetenskapliga argument är relevanta och korrekta. Eleven kan beskriva tänkbara konsekvenser av olika ställningstaganden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: