Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociala relationer och samspel

Skapad 2019-01-24 10:19 i Enslövsvägens förskola Halmstad
Förskola
Vänskap och relationer, samspel

Innehåll

Varför?

Barnen ska få en bra grund att stå på inför kommande förskoleår. Att skapa positiva relationer till kamrater, till lärmiljöer och pedagoger. Att få en bra start på sin förskoletid.

Vad framkom i föregående års systematiska kvalitetsarbete? Bekräfta, ompröva, utveckla).

 

För barnen: Barnen är lärande individer och ska få möjlighet att utforska och lära på många olika sätt.  De ska känna en trygghet i verksamheten. De ska få möjlighet att samspela och skapa relationer med barn, miljöer och pedagoger. De ska utveckla en tilltro till sig själva och sin egen förmåga.  De ska få uppleva och prova på och få många olika erfarenheter av t ex matematik, naturvetenskap, skapande, motorik med mera.

 

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Vilka förmågor, färdigheter och begrepp? Vilken förståelse, förtrogenhet och fakta?)

 

För pedagogerna: Pedagogerna ska ha ett tillåtande förhållningssätt. Tydliga syften med Vad? Hur? Varför?- i fokus, det tydliga syftet ger oss flexibilitet att ta vara på barnens intressen. Vi ska ge barnen förutsättningar för samspel, självständighet och möjlighet att ta ansvar genom att arrangera goda lärmiljöer

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1, Utveckling och lärande 2:2 samt Barns inflytande 2:3

 

Utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

 

Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

 Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

 

Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

Planera  och genomföra:
Arrangera miljöer/situationer/
relationer som möjliggör att varje barn får bli sitt bästa jag utifrån:

 

Att få vara kompetent: tillgängligt material, möjlighet att få prova t ex vid måltider, att få utforska och utvecklas utan att känna att det blir fel, upprepa för att få möjlighet att utforska i sin takt och med olika förutsättningar.

 

Att få ha ett reellt inflytande: att följa barnens tankar och intressen, valfrihet t ex vid måltider, lek och val av miljö.

 

Vårdnadshavares involvering: tankekarta: Vad vill ni att ert/era barn ska ta med sig från tiden på Enslövsvägens förskola? Unikum är ett sätt att kommunicera kring verksamheten förutom det dagliga mötet.

 

Kreativitet och de hundra språken: möjlighet att uttrycka sina tankar i många uttrycksformer: erbjuda många olika uttrycksformer såsom: måla, rita, dansa, drama, IKT, sång, musik, rytmik, rörelse.

 

Att lära tillsammans och av varandra: arrangera aktiviteter och miljöer där barnen gör saker tillsammans och skapar relationer.

 

Nyfiket/lustfyllt /utmanande och utforskande aktiviteter och lärande: lyssna och se och vara lyhörda för barnens tankar och idéer. Erbjuda material som bjuder in till utforskande.

 

Variation i  arbetsformer: tydlig struktur och planering där variation ingår,  t ex i lärmiljöerna skiftar erbjudande av material för att utmana barnen, inne/ute. Utmana varandra att hitta variation i erbjudandena till barnen. Våga prova själv.

 

Olika gruppkonstellationer:  ge möjlighet till olika gruppkonstellationer.

 

Introduktion av material: att vara härvarande pedagoger som visar och modellar materialens/aktiviteternas möjligheter.

 

För barnen att ställa hypoteser: frihet att pröva materialen i lärmiljöer. Erbjuda material som bjuder in till utforskande. Gränsöverskridande- att flytta material är tillåtet.

 

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 

  • det kompetenta barnet
  • barns inflytande
  • vårdnadshavares involvering
  • kreativitet och de hundra språken
  • att lära tillsammans och av varandra
  • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
  • variation i arbetsformer
  • olika gruppkonstellationer
  • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
  • för barnen att ställa hypoteser

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Assebo och Melhuus (2007) lyfter upp social kompetens, men vad innebär det? Författarna menar att det kan synas som att barn kan samspela med andra i olika situationer som uppstår. Den sociala kompetensen är viktig av tre anledningar, barn kan erövra olika sociala miljöer, de kan etablera relationer och vänskap samt att den ökar barns välbefinnande och främjar barns utveckling. Genom social kompetens kan vänskap grundas. De menar vidare att vänskap grundas på likhet och samförstånd mellan barn, samt en dragningskraft till varandra. Genom miljön kan man bidra till att skapa förutsättningar för vänskap. Vänskap är viktiga för barns välbefinnande. Ett vänskapstecken på vänskap är att barn kan hålla på med en aktivitet i en längre tid. Vänskap kan också speglas i intuitionens aktiviteter där barn kan inspirera andra till att delta.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: